Obdobie dôchodkového poistenia

Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie (za predpokladu, že bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie), za ktoré mala fyzická osoba:

  • prerušené poistenie,
  • bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo
  • sústavne sa pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku.

Obdobie starobného dôchodkového sporenia | Osobný dôchodkový účet

Späť na slovník pojmov