Doživotný dôchodok

Doživotný dôchodok je vyplácaná mesačná dávka, ktorú bude pravidelne vyplácať životná poisťovňa podľa výberu sporiteľa. Doživotný starobný, alebo doživotný predčasný dôchodok si musí zakúpiť každý sporiteľ za úspory na osobnom dôchodkovom účte a to v sume najmenej 0,6 násobku životného minima. V prípade smrti poberateľa majú vdova /vdovec/ nárok na vdovský dôchodok a siroty, ak sú nezaopatrenými deťmi, na sirotský dôchodok z doživotného dôchodku zomretého.

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie | Doplnkové dôchodkové sporenie | Dôchodkový fond | Dôchodkové sporenie | Dôchodkové zabezpečenie | Dôchodkové poistenie | Dobrovoľné dôchodkové poistenie | Doplnková dôchodková spoločnosť | Dôchodková správcovská spoločnosť | DSS | DSS fondy | Dedenie dôchodkových úspor | Depozitár | Disponibilný prebytok | Dôchodková jednotka | Druhý pilier | Druhý pilier dedenie

Späť na slovník pojmov