Dôchodková jednotka

Dôchodková jednotka predstavuje podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách s presnosťou na šesť desatinných miest. Aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je DSS povinná vypočítavať každý pracovný deň, oznámiť Národnej banke Slovenska a depozitárovi a zároveň zverejniť na svojej stránke.

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie | Doplnkové dôchodkové sporenie | Dôchodkový fond | Dôchodkové sporenie | Dôchodkové zabezpečenie | Dôchodkové poistenie | Dobrovoľné dôchodkové poistenie | Doplnková dôchodková spoločnosť | Dôchodková správcovská spoločnosť | DSS | DSS fondy | Dedenie dôchodkových úspor | Depozitár | Disponibilný prebytok | Doživotný dôchodok | Druhý pilier | Druhý pilier dedenie

Späť na slovník pojmov