Disponibilný prebytok

Disponibilný prebytok je rozdiel medzi aktuálnou hodnotou osobného dôchodkového účtu ku dňu požiadania o vyplácanie dôchodku a sumou potrebnou na zakúpenie doživotného starobného, alebo predčasného starobného dôchodku, pričom musí byť najmenej v sume 0,6 násobku životného minima. Na základe žiadosti sporiteľa môže byť tento prebytok vyplatený aj jednorázovo.

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie | Doplnkové dôchodkové sporenie | Dôchodkový fond | Dôchodkové sporenie | Dôchodkové zabezpečenie | Dôchodkové poistenie | Dobrovoľné dôchodkové poistenie | Doplnková dôchodková spoločnosť | Dôchodková správcovská spoločnosť | DSS | DSS fondy | Dedenie dôchodkových úspor | Depozitár | Doživotný dôchodok | Dôchodková jednotka | Druhý pilier | Druhý pilier dedenie

Späť na slovník pojmov