Dedenie dôchodkových úspor

Peniaze nasporené na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa sú jeho majetkom a v prípade jeho smrti sú vyplácané osobám, ktoré sporiteľ určil v zmluve o SDS, ak neurčil pripadnú úspory manželke /-ovi a ak ich niet, tak ich deťom, následne rodičom, osobe, ktorá žila aspoň jeden rok v spoločnej domácnosti, resp. bola odkázaná výživou na zomretého.

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie | Doplnkové dôchodkové sporenie | Dôchodkový fond | Dôchodkové sporenie | Dôchodkové zabezpečenie | Dôchodkové poistenie | Dobrovoľné dôchodkové poistenie | Doplnková dôchodková spoločnosť | Dôchodková správcovská spoločnosť | DSS | DSS fondy | Depozitár | Disponibilný prebytok | Doživotný dôchodok | Dôchodková jednotka | Druhý pilier | Druhý pilier dedenie

Späť na slovník pojmov