Spracovanie osobných údajov

Pravidlá určené na spracovanie osobných údajov

Ochrana súkromia v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky (DSSPB) v súlade so svojimi hodnotami a princípmi dbá na vysokú úroveň ochrany súkromia svojich klientov ako aj ďalších osôb s ktorými prichádza v súvislosti so svojou činnosťou do styku („dotknuté osoby“). Prijala a pravidelne reviduje opatrenia na zabezpečenie vysokého štandardu bezpečnosti informácií a údajov ktoré má k dispozícii o dotknutých osobách.

DSSPB pri svojej činnosti spracúva osobné údaje klientov a informácie chránené bankovým tajomstvom týkajúce ja svojich klientov („citlivé dáta“). Vyššie uvedené informácie a údaje DSSPB spracúva so súhlasom klienta ako aj bez jeho súhlasu, ak jej takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákonov alebo medzinárodných zmlúv.

Bližšie informácie o spracúvaní citlivých dát s uvedením práv a povinností DSSPB, ako aj jej klientov sú uvedené v tomto dokumente.

Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov upravuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje klientov je Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, ICO: 35 904 305 (ďalej len „DSS“) . DSS spracúva osobné údaje klientov  na zmluvnom základe a to v súlade so zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len zákon“) Informačný systém v ktorom sa spracúvajú osobné údaje klientov DSS je označený s názvom Asset Manager.

Na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní alebo dohody o vykonaní práce, môže DSS poveriť spracúvaním  osobných údajov klientov  sprostredkovateľov. Zoznam sprostredkovateľov, príjemcov, tretích strán a tretích krajín, ktorým budú osobné údaje klientov poskytnuté alebo sprístupnené, je zverejnený na  www.dsspabk.sk. Sprostredkovatelia môžu spracovávať osobné údaje klientov len v rozsahu  určených DSS.

Zo zmluvného vzťahu medzi klientom a DSS  vyplývajú obom zúčastneným stranám práva a povinnosti.

Práva a povinnosti DSS:

 • právo žiadať od klienta poskytnúť  osobné údaje a informácie, ktoré stanovuje zákon. Ak klient odmietne poskytnúť takéto údaje, DSS  odmietne uzavrieť zmluvný vzťah s klientom;
 • právo vyhotoviť kópiu preukazu totožnosti klienta;
 • povinnosť spracovávať  osobné údaje klienta len pre  zákonom stanovené účely a po dobu dosiahnutia účelu, na ktorý boli osobné údaje získavané; účelom spracovania osobných údajov v procese starobného dôchodkového sporenia je najmä identifikácia klienta, a iných oprávnených osôb;
 • povinnosť chrániť osobné údaje klientov pred ich stratou, zničením a zneužitím;
 • povinnosť poskytovať osobné údaje tretím stranám pokiaľ je táto povinnosť DSS stanovená vo  všeobecne záväzných právnych prepisov alebo na základe  súhlasu klienta.

Práva a povinnosti  klienta:

 • právo byť informovaný o názve a sídle prevádzkovateľa, názve a sídle alebo trvalom pobyte sprostredkovateľa, ktorí získavajú jeho osobné údaje v mene DSS;
 • právo na všetky základné informácie o podmienkach spracúvania jeho osobných údajov;
 • právo písomne v DSS  namietať využívať jeho osobné údaje na účely priameho marketingu v poštovom styku
 • právo písomne v DSS namietať poskytovať jeho osobné údaje na účely priameho marketingu;
 • informácie o stave spracúvania osobných údajov klienta v DSS, o zdroji  získaných osobných údajov klienta, odpis spracúvaných osobných údajov klienta a informácie o likvidácii osobných údajov v informačných systémoch DSS, ktoré poskytne DSS v zmysle a v lehotách stanovených zákonom;
 • povinnosť poskytnúť len aktuálne a správne osobné údaje;
 • povinnosť informovať DSS o zmene v jeho osobných údajov.

Zoznam tretích strán, ktorým môžu byť poskytované osobné údaje

 • Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava  - za účelom ochrany ich oprávnených záujmov v DSS ako aj informovania klienta DSS o svojich produktoch a službách prostredníctvom pošty, e-mailu alebo telefonicky
 • PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOŠŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - za účelom informovania klienta DSS o svojich produktoch a službách prostredníctvom pošty, e-mailu alebo telefonicky
 • Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - za účelom informovania klienta DSS o svojich produktoch a službách prostredníctvom pošty, e-mailu alebo telefonicky
 • PB PARTNER, a.s.Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - za účelom ochrany ich oprávnených záujmov v DSS
 • IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava 831 06 - za účelom úschovy v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

Otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo ochrany údajov na základe  písomnej žiadosti poskytne:               

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s, a.s. ,Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

Používanie súborov "Cookies"

Čl. I

Pravidlá pre Cookies v DSSPB

 

1.1.     DSSPB je oprávnená o Používateľoch web stránok skupiny spracúvať, a to najmä zhromažďovať, údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetových stránok.

 

1.2.     Tieto zhromažďované údaje je možné z počítača vymazať a zhromažďovanie údajov deaktivovať alebo zrušiť. Pre zrušenie alebo deaktiváciu je možné sa obrátiť na spoločnosti Google alebo Network Advertising Initiative. Uvedené údaje sa opätovne zapíšu pri opätovnej návšteve Internetových stránok, pokiaľ nie sú v rámci webového prehliadača klienta zakázané.

 

1.3.     DSSPB je zároveň oprávnená o Používateľovi svojich Internetových stránok spracúvať, a to najmä zhromažďovať, údaje o pripojení a počítači, a to najmä IP adresu, typ a nastavenie prehliadača, operačný systém, ako aj iné parametre súvisiace s operačným systémom počítača Používateľa. Uvedené údaje sa využívajú na štatistické účely, na účely kontroly správneho fungovania Internetových stránok a v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov nie sú osobnými údajmi dotknutých osôb.

 

1.4.     Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého Používateľa. Dovoľujeme si však upozorniť, že v prípade zakázania cookies vo webovom prehliadači môžu mať web stránky skupiny Poštovej banky obmedzenú funkčnosť.

 

Čl. II

Čo sú Cookies

2.1.     Cookies – sú malé dátové súbory ukladané webovými stránkami počas ich prehliadania do pamäte prehliadača vo Vašom zariadení. Štruktúra cookie sa skladá maximálne z 255 znakov a nie je teda väčšia ako 4 kB diskového priestoru.

 

2.2.     Zoznam Cookies používaných na webových stránkach skupiny Poštovej banky je uvedený v nasledovnom dokumente:

 

Zoznam cookies vyžadovaných pre správne fungovanie stránok skupiny Poštovej banky.

 

Čl. III

Opt-out

3.1.     V prípade, ak si neželáte do svojho prehliadača zapisovať cookies, ktoré používame na štatistické resp. reklamné účely, máte možnosť zakázať ich zápis priamo vo svojom webovom prehliadači. Viac informácií nájdete na stránkach spoločností Google, Adobe, alebo na Network Advertising Initiative.

 

Ďakujeme Vám za Vašu prejavenú dôveru.

 

Používaním web stránok skupiny poštovej používateľ súhlasil a akceptoval vyššie uvedené pravidlá. DSSPB si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu znenia v prípade, že si to vyžaduje zmena externého alebo interného legislatívneho prostredia. Všetky zmeny budú oznámené na web stránkach skupiny Poštovej banky. Akékoľvek ďalšie pokračovanie práce na našej Web stránke po zmene, alebo úprave týchto pravidiel sa chápe ako akceptácia ich aktualizovaného znenia.