Postup podávania a vybavovania sťažností

Vážený klient,

V prípade, ak ste neboli s našimi službami spokojný alebo sa domnievate, že sme nejakým spôsobom poškodili vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť.

V sťažnosti uveďte Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktnú adresu a prípadné iné kontaktné údaje (napr. e-mail alebo telefón).  Uveďte voči čomu vaša sťažnosť smeruje a čoho sa domáhate. Sťažnosť môžete podať jednoducho, prostredníctvom on-line formulára, alebo prostredníctvom formulára na podanie sťažnosti.

V prípade formulára na podanie žiadosti, musí byť sťažnosť podpísaná a datovaná. Formulár na podanie sťažnosti nájdete aj v dokumentoch na stiahnutie. V prípade, ak nám doručíte neúplnú sťažnosť, vyzveme Vás na jej doplnenie. V prípade, ak Vaše podanie nedoplníte, sťažnosť budeme považovať za nepodanú.

Sťažnosť môžete podať:

  • zaslaním na adresu sídla našej spoločnosti: Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
  • e-mailom na mailovú adresu info@dsspabk.sk,
  • osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste prípadne v sídle spoločnosti, alebo
  • on-line prostredníctvom on-line formulára.

Vašu sťažnosť vybavíme v lehote do 30 dní odo dňa úplného podania. V  zložitejších prípadoch (najmä v prípade potreby získania stanoviska iných útvarov, alebo finančných agentov) bude vybavená v lehote do 60 dní. O tejto skutočnosti Vás budeme informovať. Sťažnosť vždy vybavuje osobitný kontrolný útvar spoločnosti.

Vašu sťažnosť môžete podať aj na orgán dohľadu nad finančným trhom a finančným sprostredkovaním, ktorým je Národná banka Slovenska (www.nbs.sk).

Vzájomné právne vzťahy medzi našou spoločnosťou a každým klientom sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory z týchto vzťahov bude rozhodovať vecne a miestne príslušný všeobecný súd.