Podmienky používania Internetových stránok

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 

1.1.     Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 904 305, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 3443/B (ďalej len „DSSPB ") je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok, najmä www.dsspabk.sk a ďalších internetových stránok na doménach, ktorých vlastníkom je v systéme SK-NIC užívateľ PRVA-0001 (ďalej spoločne len „Internetové stránky"). Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom Internetové stránky myslí akákoľvek z nich, jej časť, obsah na nej uvedený a/alebo služba ňou poskytovaná a pod. Pre vstup a/alebo používanie Internetových stránok platia nasledovné podmienky stanovené DSSPB, s ktorými osoba vstupujúca a/alebo používajúca Internetové stránky (ďalej len „Používateľ") dáva vstupom svoj súhlas a zároveň sa ich zaväzuje dodržiavať.

 

Čl. II

Rozsah informácií na Internetových stránkach

2.1.     Internetové stránky a ich obsah sú chránené v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v neskoršom znení (Autorský zákon). Ich obsahom sú informácie súvisiace s DSSPB, jej činnosťou a službami a/alebo produktmi DSSPB alebo členov skupiny Poštovej Banky, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 313 40 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 501/B.

 

Čl. III

Práva a povinnosti Používateľa

3.1.     Internetové stránky je Používateľ oprávnený využívať pre svoju osobnú potrebu bezplatne. V prípade využívania Internetových stránok odlišne s predchádzajúcou vetou je Používateľ povinný získať predchádzajúci písomný súhlas DSSPB. Akékoľvek používanie Internetových stránok je možné za predpokladu, že nedôjde k (i) zásahu do ich technickej alebo obsahovej časti bez písomného súhlasu DSSPB, (ii) k ich zmene alebo odstráneniu akýchkoľvek ich častí alebo (iii) zobrazeniu alebo odoslaniu informácie z Internetových stránok, ktoré by odporovalo právnym predpisom alebo dobrým mravom.

 

3.2.     Akýkoľvek neoprávnený zásah, používanie, kopírovanie alebo napodobovanie Internetových stránok, je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak takýmto konaním vznikne DSSPB škoda, je povinný Používateľ DSSPB vzniknutú škodu nahradiť.

 

Čl. IV

Práva a povinnosti DSSPB

 4.1.     DSSPB ako prevádzkovateľ a vlastník Internetových stránok má výlučné právo (i) vydávať a meniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, (ii) meniť ich obsah, (iii) vykonávať všetky majetkové práva k Internetovým stránkam, (iv) podmieniť prístup Používateľa na Internetové stránky poskytnutím niektorých osobných údajov a (v) odmietnuť alebo obmedziť prístup Používateľov na Internetové stránky aj bez uvedenia dôvodu.

 

4.2.     DSSPB nenesie zodpovednosť za (i) presnosť, správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na Internetové stránky z iných zdrojov, (ii) inú formu komunikácie alebo software prevádzkovaný tretími stranami prostredníctvom Internetových stránok a (iii) akékoľvek škody (priame, nepriame alebo následné) alebo ušlý zisk spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia (a) Internetových stránok a/alebo (b) stránok tretích strán, na ktoré je umožnený prístup prostredníctvom Internetových stránok, či už z dôvodu poruchy, chyby, prerušenia alebo napadnutia škodlivý kódom alebo hackerským útokom.

 

4.3.     DSSPB zároveň nenesie zodpovednosť za technické poruchy ako výpadok servera, prevádzkové poruchy alebo výpadky telekomunikačných liniek alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti Internetových stránok a/alebo k nemožnosti vykonať riadne platby.

 

4.4.     DSSPB nekontroluje internetové stránky tretích strán ani ich postupy ochrany súkromia a osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od postupov DSSPB.

 

Čl. V

Záverečné ustanovenia

 5.1.     Tieto podmienky  sú platné a účinné dňom Uverejnenia.

 

Dokumenty na stiahnutie