Legislatíva

Legislatívne predpisy týkajúce sa dôchodkového systému na Slovensku

 • Zákon č. 43/2004 Z.z. z 20. januára 2004 o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 461/2003 Z.z. z 30. októbra 2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 513/1991 Z.z. z 5. novembra 1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška MPSVaR SR č. 183/2004 Z.z. z 29. marca 2004 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
 • Vyhláška MPSVaR SR č. 440/2004 Z.z. z 16. júla 2004 ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením.
 • Vyhláška MF SR č. 48/2005 Z. z. z 9. februára 2005 o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v dôchodkovom fonde
 • Vyhláška MPSVaR SR č. 87/2005 Z. z. z 3. marca 2005, ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu
 • Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z.z. z 5. septembra 2006, ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde
 • Vyhláška NBS č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde,
 • Vyhláška NBS č. 101/2008 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti
 • Vyhláška NBS č. 221/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia
 • Opatrenie NBS č. 3/2008 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 98/2008 Z. z.)

Úplné znenia jednotlivých zákonov nájdete na oficiálnej stránke Národnej banky Slovenska.