Najčastejšie otázky a odpovede o dôchodkovom sporení

Odpovede na dôležité otázky

Matka, ktorá je zamestnancom alebo SZČO, t.j. je povinne nemocensky poistená a nastúpi na materskú dovolenku a začne poberať materské, bude za ňu platiť  štát poistné na dôchodkové poistenie, vrátane príspevkov do 2. piliera  automaticky  počas celého obdobia vyplácania materskej. Matka ako sporiteľka v 2. pilieri nemá žiadnu oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni. Po ukončení materskej, pokiaľ má matka záujem,  aby za ňu poistné na dôchodkové poistenie platil naďalej štát (vrátane 2. piliera), teda pokiaľ jej nevznikne dôchodkové postenie z dôvodu, že sa stane opäť zamestnancom alebo SZČO povinne nemocensky poistená, môže sa prihlásiť na dôchodkové poistenie prostredníctvom registračného formuláru s názvom Registračný list FO (pokiaľ sa stará  dieťa do 6 rokov veku). Dokument, vrátane ďalších informácií  je zverejnený na stránke Sociálnej poisťovne v sekcii dôchodky – matka, opatrovníci.

Upozornenie: Dôchodkové poistenie (po ukončení materskej) z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov  veku vzniká odo dňa prihlásenia sa na toto poistenie, najskôr však odo dňa podania prihlášky. Z tohto dôvodu odporúčame prihlášku na toto poistenie zaslať Sociálnej poisťovni ešte pred ukončením poberania dávky materské, aby bola zabezpečená kontinuita dôchodkového poistenia matky.

Ak ide o matku,  ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov  veku a  nie je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo SZČO povinne nemocensky poistená, teda  je ekonomicky neaktívna alebo je len dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, a chce aby za ňu poistné na dôchodkové poistenie platil štát, vrátane príspevkov do 2. piliera,  musí podať prihlášku  na toto dôchodkové poistenie prostredníctvom registračného formuláru - Registračný list FO a to najneskôr do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa, pričom dôchodkové poistenie jej  vznikne dňom  narodenia dieťaťa.

Upozornenie: Ak do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa  sa nestihne podať prihláška, dôchodkové poistenie vznikne až odo dňa podania prihlášky.

Mamičky, ktoré boli v čase rodičovskej dovolenky prihlásené na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa ako poistenci štátu, majú povinnosť sa po opätovnom nástupe do zamestnania (prípadne práce na dohodu), a to aj počas rodičovskej dovolenky, sa z tohto poistenia odhlásiť. Poistencami štátu nemôžu byť, ak sú opäť dôchodkovo poistené, napr. ako zamestnanci. Ako poistenci štátu sa z dôchodkového poistenia odhlasujú prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – odhláška v pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej sa prihlasovali.

Práve neodhlásenie sa z dôchodkového poistenia môže spôsobiť, že Sociálna poisťovňa, ktorá postupuje príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) automaticky, postupuje poistenkyni príspevky súčasne z poistného vzťahu zamestnanec a neoprávnene aj ako poistencovi štátu. Ak Sociálna poisťovňa túto skutočnosť zistí, prestane príspevky do II. piliera postupovať vôbec, a to až do zúčtovania neoprávnene postúpených príspevkov s príspevkami, ktoré poistenkyni patria.

Sociálna poisťovňa preto odporúča mamičkám, ktorým príspevky do II. piliera nepostupuje, aby si ešte predtým, ako budú túto skutočnosť oznamovať, overili, či sa z dôchodkového poistenia ako poistenci štátu včas odhlásili.

zdroj: Sociálna poisťovňa

Prvý a druhý dôchodkový pilier predstavujú základný systém dôchodkového poistenia, do ktorého občan povinne alebo dobrovoľne platí zákonom stanovené poistné vo výške 18% z vymeriavacieho základu (za zamestnancov toto poistné platí zamestnávateľ). Ak sa občan rozhodne byť zúčastnený v II. dôchodkovom pilieri, Sociálna poisťovňa posiela pomernú časť jeho povinných odvodov (t.j. 4,5%) do ním vybranej DSS. Tieto peniaze sa zhodnocujú na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, sú teda jeho majetkom. Sporiteľ po splnení zákonom stanovených podmienok, t.j. po dovŕšení dôchodkového veku bude dostávať dôchodok z dvoch zdrojov – zo Sociálnej poisťovne a z DSS.

Sporiteľ má možnosť vstúpiť do II. piliera od vzniku prvého dôchodkového poistenia, ktoré vzniklo kedykoľvek z dôvodu:

 • sa prvýkrát zamestnal,
 • stal sa samostatne zárobkovo činnou osobou,
 • sa dobrovoľne dôchodkovo poistil v Sociálnej poisťovni.

Podmienky pre vstup do II. dôchodkového piliera

 • vznik prvého dôchodkového poistenia,
 • klient musí byť v čase podpisu zmluvy a zároveň v čase jej akceptácie Sociálnou poisťovňou dôchodkovo poistený,
 • klient ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšil 35 rokov veku.

Ak sa rozhodnete pre vstup do II. piliera a vyberiete si našu DSS Poštovej banky, stačí len navštíviť ktorékoľvek obchodné miesto DSS (pobočková sieť Poštovej banky, vybrané prevádzky Slovenskej pošty) a podpísať zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Sporiteľ môže prestupovať medzi jednotlivými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami kedykoľvek bez časového obmedzenia a to:

 • ak prestúpi do 1 roka od vstupu, resp. poslednej zmeny správcovskej spoločnosti, zaplatí Sociálnej poisťovni poplatok za vystavenie akceptačného listu vo výške 16 EUR,
 • ak prestúpi po 1 roku od vstupu, resp. poslednej zmeny správcovskej spoločnosti, Sociálna poisťovňa mu vystaví akceptačný list bez poplatku.

Sporiteľ však musí v každom prípade navštíviť Sociálnu poisťovňu a požiadať o vystavenie akceptačného listu (potvrdenie potrebné na prestup). Následne stačí len navštíviť ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky a podpísať zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Originál akceptačného listu musí byť súčasťou zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Hlavné výhody účasti v II. dôchodkovom pilieri: 

a)  Sporiteľ neplatí nič navyše

b)  Peniaze na osobnom dôchodkovom účte sú majetkom sporiteľa a môžu byť predmetom          dedenia

c)  Sporiteľ si vyberie inštitúciu na vyplácanie dôchodku

d)  Sporiteľ si sám vyberie stratégiu zhodnocovania úspor 

e)  Bezpečnosť investovania

f)   Dostupnosť informácií o stave na osobnom dôchodkovom účte

Prostriedky v dôchodkových fondoch podliehajú veľmi prísnej 5 stupňovej kontrole:

1) NBS – vykonáva dozor nad celým finančným trhom,

2) Depozitár – spolu s DSS povinný zasielať NBS informácie o každej transakcii s majetkom dôchodkového fondu, ktoré DSS spravuje. Depozitárom môže byť banka, ktorá podlieha NBS, takisto výber depozitára musí schváliť NBS.

3) Audítor – kontroluje  hospodárenie DSS. DSS musí oddeliť svoj majetok  od majetku sporiteľov v jednotlivých dôchodkových fondoch.

4) Vnútorná kontrola – DSS je povinná dodržiavať pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, atď.

5) Sporiteľ – vie si kontrolovať výkonnosť fondov, pravidelnosť pripisovania jednotlivých príspevkov na osobný dôchodkový účet.

Dôchodkový systém na Slovensku je založený na základe postupného odvádzania príspevkov a následného investovania týchto prostriedkov. Týmto spôsobom sa využívajú výhody priemerovania nákupnej alebo predajnej ceny, čím sa sporiteľ vyhne negatívnemu vplyvu krátkodobých a spravidla nepredvídateľných trhových udalostí. V kontexte súčasných výkyvov na akciových trhoch je zjavná dôležitosť dlhodobého sporenia. Aj keď súčasné výkyvy môžu pôsobiť na sporiteľov akokoľvek negatívne, z dlhodobého pohľadu nemajú zásadný vplyv. Z tohto dôvodu je potrebné hodnotiť výkonnosť dôchodkových fondov až z dlhodobejšieho pohľadu.

Osobný dôchodkový účet je financovaný z povinných dôchodkových odvodov a tie sú určené na zabezpečenie príjmu pri odchode do starobného, resp. predčasného dôchodku. Disponovať s majetkom na osobnom dôchodkovom účte môže sporiteľ až po splnení zákonom stanovených podmienok na priznanie starobného dôchodku, resp. predčasného starobného dôchodku. Ani pri prípadnom vystúpení sporiteľa z II. piliera (iba v prípade otvorenia II. piliera), kedy klient následne ostáva už len v I. pilieri, nie je možné si z dôchodkového účtu vybrať hotovosť. Všetky prostriedky z II. piliera sa v takomto prípade presúvajú do Sociálnej poisťovne.

Poplatok za vedenie účtu – max. 1% z pripísaného vkladu, jednorazový poplatok stanovený fixne zákonom o Starobnom dôchodkovom sporení, rovnaký vo všetkých DSS (obdoba vstupného poplatku pri podielových fondoch), účtuje sa pri pripísaní nového vkladu

Poplatok za správu – odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,3% z priemernej ročnej výšky majetku v dôchodkovom fonde, účtuje sa na začiatku mesiaca

Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde - koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Aj keď nebudete na svoj účet prispievať, peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte sa vám budú zhodnocovať. Na svoj dôchodok si môžete platiť aj naďalej a to ako dobrovoľne poistená osoba. Keď sa zamestnáte/vrátite zo zahraničia, môžete pokračovať v sporení na dôchodok na vašom osobnom dôchodkovom účte.

Prípadný bankrot DSS sa vzťahuje iba na majetok samotnej DSS, a nie na majetok sporiteľov. Ten je vedený oddelene od majetku DSS a nesmie byť nikdy použitý na úhradu záväzkov DSS. Nasporený majetok sporiteľov by v tomto prípade prešiel pod správu inej DSS s platnou licenciou. Majetok sporiteľov je vždy vedený na účtoch u depozitára, ktorý nie je majetkovo prepojený s danou DSS. Depozitárom DSS je Československá obchodná banka, a.s.

Pre absolventov škôl, ktorí budú prvýkrát vstupovať na trh práce, je vstup do II. piliera dobrovoľný. V súčasnosti, ak ste absolventom školy, môžete sa pre vstup do II. piliera rozhodnúť do dovŕšenia 35 roku veku a zároveň Vám musí vzniknúť prvé dôchodkové poistenie v SP. V prípade, že sa do tohto času pre vstup do II. piliera nerozhodnete, strácate možnosť sporiť si v II. pilieri a zostávate len v I. pilieri (v Sociálnej poisťovni). Ak sa rozhodnete pre vstup do II. piliera a vyberiete si DSS, stačí len navštíviť obchodné miesto Poštovej banky a podpísať zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Nie. Váš bývalý zamestnávateľ má povinnosť nahlásiť v Sociálnej poisťovni ukončenie pracovného pomeru s Vami do 8 dní. Sociálna poisťovňa bude teda vedieť, že ste bez práce. Sociálna poisťovňa zároveň zasiela príspevky do dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak na príspevky nemáte nárok, nezašle ich.

V prípade, že došlo k zmene Vašich osobných údajov alebo ste sa rozhodli zmeniť ďalšie údaje uvedené vo Vašej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, je potrebné vyplniť Žiadosť o zmenu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú si môžete vytlačiť priamo z našej internetovej stránky. Vyplnenú a úradne overenú žiadosť je následne potrebné doručiť do sídla dôchodkovej správcovskej spoločnosti. O zmenu môžete požiadať aj osobne na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky alebo vybraných poštách, kde Vám ochotne pomôžeme žiadosť správne vyplniť.

Pri podpise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa museli aj rozhodnúť, prostredníctvom ktorého z troch fondov budete zhodnocovať Vaše finančné prostriedky. Každý z týchto fondov sa líši mierou rizika investovania, a teda každý z týchto fondov je určený pre inú vekovú kategóriu. Naša spoločnosť investuje podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení a zriadila pre svojich sporiteľov nasledovné fondy:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., Stabilita d.d.f. – investuje finančné prostriedky do nástrojov peňažného trhu a dlhopisov. Predstavuje najnižšiu mieru rizika, ale aj najnižšiu možnosť dosiahnutia potenciálneho výnosu. Tento fond sa odporúča pre vyššie vekové skupiny občanov na kratšie obdobie sporenia. Ide o garantovaný dôchodkový fond.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., Prosperita a.d.f. – je fond určený predovšetkým pre najmladších sporiteľov, ktorí budú dlhodobo zhodnocovať svoje finančné prostriedky. Oproti dlhopisovému a zmiešanému dôchodkovému fondu je najviac rizikový, pričom až 80% všetkých prostriedkov môže byť investovaných do akcií. Ide o negarantovaný dôchodkový fond.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., Perspektíva i.d.f. - cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je dosahovanie zhodnotenia dôchodkovej jednotky, ktoré je v maximálnej možnej miere zhodné s vývojom referenčnej hodnoty. Podkladom pre referenčnú hodnotu fondu je akciový index MSCI  Daily Net Total Return Europe Euro Index (Bloomberg ticker - MSDEE15N Index, tvorca MSCI Inc.,) ktorý reprezentuje viac ako 400 európskych spoločností s vysokou a strednou trhovou kapitalizáciou zo 16-tich európskych krajín. Ide o negarantovaný dôchodkový fond.

Kedy dosiahnete dôchodkový vek si môžete zistiť prostredníctvom kalkulačky na výpočet dôchodkového veku, ktorú nájdete na webovom sídle Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v záložke „Dôchodca“.

Na výšku Vášho dôchodku má vplyv zostatok na Vašom osobnom dôchodkovm účte, ktorý zistíte po zadaní žiadosti o dôchodok vo forme certifikátu. Následne poisťovne k uvedenému zostastku vystavia ponuky jednotlivých dôchodkov. DSS nemá vplyv na výšky jednotlivých ponúk.

 • Žiadosť o dôchodok z II. piliera môžete podať na pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska, alebo v mieste prechodného bydliska, alebo v sídle DSS (Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky a.s., d.s.s., River Park, Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava). V prípade, že chcete žiadať o predčasný starobný dôchodok a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni. Po podaní žiadosti Vám Sociálna poisťovňa na podnet DSS vystaví certifikát o výške Vašich úspor, t. j. zaznamená do ponukového systému výšku nasporenej sumy.
 • Následne Vám Sociálna poisťovňa zašle najneskôr nasledujúci pracovný deň od vyhotovenia certifikátu poštou (a/alebo elektronicky) ponukový list s ponukami dôchodkov. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a bude vyznačená na ponukovom liste.
 • Ak si vyberiete jednu z ponúk, kontaktujte príslušnú poisťovňu (a/alebo DSS).
 • Kontaktné údaje nájdete v ponukovom liste.

Na starobný dôchodok z II. piliera budete mať nárok dovŕšením dôchodkového veku. O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z II. piliera je poberanie predčasného starobného dôchodku z I piliera alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodok z II. piliera v sume vyššej ako 1,2 - násobok sumy životného minima.

Z II. piliera sa vypláca doživotný dôchodok, dočasný dôchodok a programový výber. Doživotný dôchodok a dočasný dôchodok vyplácajú poisťovne. Programový výber vyplácajú DSS. Základným dôchodkom, určeným pre väčšinu sporiteľov, je doživotný dôchodok. Súhrnný prehľad všetkých dôchodkov vyplácaných z II. piliera a podrobnosti o jednotlivých formách vyplácania dôchodku sa dočítate v informačnom liste ,,Bližšie informácie k dôchodkom,,.

Ak Vám žiadna z poisťovní neponúkne doživotný dôchodok, znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na nákup takéhoto dôchodku. V tomto prípade budete mať nárok na špecifický programový výber alebo dočasný dôchodok určený pre sporiteľov, ktorí majú nasporenú malú sumu. Všetky dostupné ponuky, či už na dočasný dôchodok alebo programový výber budú uvedené v ponukovom liste, ktorý obdržíte zo Sociálnej poisťovne.

Na tieto formy výplaty dôchodku potrebujete splniť nasledovné podmienky:

 • súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by ste mali nárok, ak by ste nikdy v II. pilieri neboli, a zároveň
 • súčet súm doživotných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny) je vyšší ako Váš fiktívny starobný dôchodok z I. piliera získaný za 42 rokov dôchodkového poistenia pri hodnote POMB rovnej 1,25.

Všetky dostupné ponuky, či už na dočasný dôchodok, alebo programový výber budú uvedené v ponukovom liste, ktorý získate zo Sociálnej poisťovne.

Priemerný osobný mzdový bod vyjadruje vzťah medzi Vašou mzdou a priemernou mzdou v hospodárstve počas celej Vašej kariéry. Ak je Váš POMB vyšší / nižší ako 1, znamená to, že Vaša priemerná mzda, počas celej Vašej kariéry, bola vyššia / nižšia, ako priemerná mzda v hospodárstve. Ak je Váš POMB vyšší ako 1,25 znamená to, že Váš dôchodok z I. piliera sa v rámci solidarity redukuje v prospech tých poistencov, ktorí zarábali menej, ako priemernú mzdu (majú POMB nižšie ako 1) v hospodárstve.

Dedenie v II. pilieri je možné tak v sporiacej, ako aj vo výplatnej fáze. Pri dedení je dôležité vychádzať zo skutočnosti, akou formou bude možné dôchodok z II. piliera poberať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@dsspabk.sk alebo navštívte najbližšiu pobočku Sociálnej poisťovne. Prípadne navštívte webové sídlo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - www.employment.gov.sk.