O DSS Poštovej banky

DSS Poštovej banky je slovenská správcovská spoločnosť s dlhodobou tradíciou,  ktorej predmetom činnosti je starobné dôchodkové sporenie. Vďaka nemu majú klienti DSS možnosť sporiť si sami pre seba, na svoj dôchodok, a tak si zabezpečiť dôstojnú starobu.

Charakteristika spoločnosti

Dôchodková správcovská spoločnosť  Poštovej banky je správcovská spoločnosť, ktorej hlavnou úlohou je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia, podľa zákona 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

Základné informácie

Kontaktné údaje

Obchodné meno: Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02, Bratislava
IČO: 35 904 305
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3443/B

Akcionár so 100% podielom na hlasovacích právach a základnom imaní

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava
811 02 Slovenská republika

Základné imanie
11 949 810, 48 €

Predstavenstvo:

 • Predseda predstavenstva: Ing. Gabriel Balog
 • Člen predstavenstva: Ing. Matej Varga, PhD., CFA
 • Člen predstavenstva: Mgr. Ivana Kubisová

 • Dozorná rada:
 • Ing. Andrej Zaťko
 • Ing. Peter Hajko
 • RNDr. Zuzana Žemlová

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Informácia o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 67 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. (ďalej len „DSS“) zverila v súlade s § 67 zákona č. 43/2004 Z. z. na základe zmluvy výkon činnosti pri vedení účtovníctva dôchodkových fondov a s tým súvisiace činnosti spoločnosti SUSFIN s.r.o. so sídlom Púpavová 24, 841 04 Bratislava, IČO: 47 471 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 93079/B.

Zverenie vedenia účtovníctva sa týka nasledovných dôchodkových fondov:

 • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.
 • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.
 • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.

Prečo si vybrať DSS Poštovej banky?

 • dlhoročné skúsenosti so zhodnocovaním úspor sporiteľov na finančných a kapitálových  trhoch doma aj v zahraničí
 • dostupnosť klientovi -prístupnosť obchodných miest (pobočková sieť, vybrané pošty)
 • elektronický prístup  k osobnému dôchodkovému účtu prostredníctvom www.dsspabk.sk
 • flexibilné riešenie požiadaviek – zodpovedanie otázok, žiadosť o mimoriadny výpis, kópia zmluvy, duplikát výpisu
 • neustále si získavame dôveru širokej verejnosti ako odborníka na oblasť investovania v rámci II. dôchodkového piliera a upevňujeme svoju pozíciu na trhu