Znížte si legálne daň nezdaniteľnými sumami

Znížte si legálne daň nezdaniteľnými sumami

Zdroj: www.eTrend.sk
Dátum publikácie: 18.12.2013
Autor: Zuzana Kollárová


Seriál Ako ušetriť na dani | Nezdaniteľná suma je na to, aby znížila zamestnancovi, podnikateľovi, dôchodcovi či študentovi čiastkový základ dane. V konečnom dôsledku to znamená legálne zníženie dane z príjmov. Mení sa vždy od januára v závislosti od rastu životného minima, ktoré sa mení k 1. júlu.

Odpočítať si nezdaniteľnú sumu možno len z aktívnych príjmov, teda z príjmov zo zamestnania a podnikania. To znamená, že ak niekto má zárobok napríklad z prenájmu alebo príležitostné príjmy, na nezdaniteľnú sumu nárok nemá. Dôchodca, ktorý poberal celý rok penziu si môže uplatniť len rozdiel nezdaniteľnej sumy a celoročnej penzie. Ak niekto odišiel do penzie napríklad 2. januára, má nárok na celú sumu.

Nezdaniteľná suma v roku 2014

Od júla 2013 bola stanovená výška životného minima na 198,09 eura. Ročná nezdaniteľná čiastka je podľa zákona o dani z príjmov 19,2-násobkom životného minima pre rok 2014. Toto ovplyvní čistú mzdu zamestnanca i podnikateľa. Od januára sa nezdaniteľná suma zvyšuje na 3 803,33 eura. Zamestnanec si môže mesačne uplatniť už od januára 316,94 eura.

Daňové priznanie v marci 2014

Výška nezdaniteľnej časti základu dane závisí aj od výšky základu dane. Ak základ dane za rok 2013 nepresiahne 100-násobok životného minima, teda 19 458 eur (100 x 194,58 eura), daňovník má v daňovom priznaní v marci nárok na celú sumu. V daňovom priznaní v marci 2014 si uplatní ešte starú sumu 3 735,94 eura.

Ak základ dane daňovníka za rok 2013 presiahne 19 458 eur, nezdaniteľná časť sa kráti.

 
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

(v eurách)

Rok  Mesačná   Ročná  
2013 311,32 3 735,94
2014 316,94 3 803,33

Na manželku

V tomto roku sa sprísnili podmienky uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na manželku alebo manžela. Túto nezdaniteľnú časť základu dane možno uplatniť na manželku, ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 3, respektíve 6 rokov života dieťaťa alebo poberá príspevok na opatrovanie alebo je evidovaná na úrade práce. Samozrejme, podmienkou je, aby manželka žila s manželom v spoločnej domácnosti. Dôležitá je tiež výška základu dane daňovníka a príjem manželky.

Nezdaniteľná suma na II. pilier

V daňovom priznaní v marci 2014 si bude môcť sporiteľ znížiť základ dane o novú nezdaniteľnú časť - sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odviedol od 1. januára do 31. decembra 2013. Príspevky mohol platiť dôchodkovej spoločnosti pravidelne alebo aj jednorazovo, napríklad pred koncom tohto roka.

Takto si môže sporiteľ znižovať základ dne do roku 2016. Najviac si môže uplatniť ročne dve percentá z čiastkového základu dane (nie z hrubého príjmu). Základ dane zamestnanca je rozdiel medzi príjmami a jeho odvodmi, pri príjmoch z podnikania je základom dane rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Táto nezdaniteľná suma nesmie presiahnuť dve percentá zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. V roku 2013 si môže takto sporiteľ uplatniť najviac 943,20 eura.

Na doplnkové dôchodkové sporenie

O januára 2014 sa zavádza nová nezdaniteľná časť základu dane aj na doplnkové dôchodkové sporenie. Daňovník si môže túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov za zdaňovacie obdobie roku 2014. Základ dane si môže maximálne znížiť o 180 eur ročne. Takto ušetrí na dani maximálne 34,20 eura (alebo 45 eur pri 25 % dani).

Príspevky musia byť zaplatené na základe zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo zmluvy zmenenej s účinnosťou od tohto dátumu. Obsahom zmeny musí byť upustenie od dávkového plánu, ktorý tvoril súčasť zmluvy.

Ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane, musí zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.


Nové nezdaniteľné časti na II. pilierDDS

Rok Sadzba  Maximálne
2013 2 % 943,2 EUR
2014   180 EUR

Kto má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka 

  • takmer každý daňovník (s výnimkou daňovníkov so základom dane 34 401,75 eura a vyšším a väčšiny celoročných dôchodcov).
  • aj osoby ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku, cudzinci
  • aj nezaopatrené deti, študenti, dobrovoľne nezamestnaní, ženy na rodičovskej dovolenke
  • na celú výšku nezdaniteľnej časti má nárok aj daňovník, ktorý pracoval len časť roka

Na aké príjmy

  • na príjmy z dohôd, zo zamestnania a z podnikania
  • nezdaniteľné časti si nemôže uplatniť daňovník pri príjmoch z prenájmu, pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, pri príjmoch z kapitálového majetku a ostatných príjmoch
  • nezdaniteľnú časť nie je možné odpočítať ani pri príjmoch zdanených zrážkovou daňou (§ 43 zákona)

Ako sa kráti nezdaniteľná suma

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 100-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane.

Ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Ak základ dane za rok 2013 presiahne 19 458 eur (v roku 2014 to bude 19 809 eur), nezdaniteľná časť sa kráti. Vypočíta sa ako rozdiel 44,2-násobku životného minima a jednej štvrtiny základu dane, teda 44,2 x 194,58 eura = 8 600,436 eura a 1/4 základu dane daňovníka dosiahnutého z aktívnych príjmov.

To znamená

  1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19 458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 735,94 eura.
  2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca: 8 600,436 - (základ dane : 4), výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
  3. Ak má daňovník základ dane 34 401,75 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.


Príklad na základnú nezdaniteľnú sumu

Živnostník Karol dosiahol za rok 2013 základ dane 25 800 eur . V daňovom priznaní typu B si uplatní stratu za predošlé roky 5 800 eur. Tak dosiahne základ dane 20 000 eur.

Dosiahol vyšší základ dane ako je hranica ako 19 458 eur. Preto musí nezdaniteľnú sumu krátiť. Vypočíta ju podľa vzorca 8 600,436 - (základ dane : 4) = 8 600,436 - (20 000 : 4) = 8 600,436 - 5 000 = 3 600,44 eura (zaokrúhlené na eurocenty nahor).

Potom si vypočíta daň 19 % z daňového základu zníženého o krátenú nezdaniteľnú sumu (20 000 - 3 600,44) = 19% z 16 399,56 = 3 115, 91 eura.


Príklad na nezdaniteľnú sumu v II. pilieri

Peter je živnostník a sporí si v II. pilieri. V decembri vložil na účet dôchodkovej spoločnosti dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie 320 eur. V daňovom priznaní za rok 2013 mal základ dane 15 000 eur.

Základ dane si môže znížiť o 2 % zo svojho základu dane, to je o sumu 300 eur. Nemôže si teda uplatniť celú čiastku dobrovoľného príspevku 320 eur. Ak by mal vyšší základ dane, mohol by si ho znížiť maximálne o 943,20 eura.