Negarantované dôchodkové fondy druhého piliera zarobili za prvé štyri mesiace v roku 2019 desaťnásobne viac, ako garantované fondy

Podľa údajov z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností, dosiahol majetok v druhom pilieri ku koncu apríla 2019 hodnotu až 8,636* miliardy eur. 

Priemer zhodnotenia garantovaných dôchodkových fondov, v ktorých je uložených 74,8 % majetku sporiteľov, dosiahol 1,26* %.  V negarantovaných dôchodkových fondoch je alokovaných iba 25,2 % úspor, avšak tieto fondy za prvé štyri mesiace tohto roku zarobili v priemere 13,32* %. Januárový ústup centrálnych bánk od plánov na zvyšovanie sadzieb podporil v raste dlhopisové, ale najmä akciové trhy.

Predseda Predsedníctva Asociácie DSS Marián Kopecký, dodáva: „Prvé mesiace roka 2019 sú ďalším obdobím, ktoré dokazuje potenciál výkonnosti negarantovaných fondov, ktorý je z dlhodobého hľadiska aj keď pri vyššej kolísavosti nepomerne väčší ako pri garantovaných fondoch. Sporiteľ, ktorý má viac ako desať rokov pred odchodom do dôchodku, by tento dôvod nemal opomíňať a minimálne časť úspor v druhom pilieri by mal presunúť do negarantovaného fondu.“

Počas celej existencie druhého piliera k začiatku roku 2019 je priemerné ročné zhodnotenie v garantovaných fondoch na úrovni 2,03 % p. a., t. j. +0,24 % nad infláciou a v negarantovaných fondoch na úrovni 4,25 % p. a., t. j. +2,46 % nad infláciou.

Tento rok priniesol pre slovenský dôchodkový systém zvýšenie sadzby príspevkov do druhého piliera zo 4,5 % na 4,75 %,  ako aj dlho očakávanú ústavnú garanciu druhého piliera. Nový, tridsiaty deviaty článok slovenskej ústavy znie: Primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia. Štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok.

Ako správcovia úspor budúcich dôchodcov to vnímame tak, že štát v demograficky pohnutých časoch takto formálne deklaruje svoj záväzok podporovať druhý pilier a sporenie si na dôchodok ako nevyhnutnú súčasť zabezpečenia sa ľudí v starobe. Tejto skutočnosti zodpovedá aj fakt, že záujem mladých ľudí o sporenie na dôchodok neustále narastá aj v roku 2019,“ uzatvára M. Kopecký.

(*)  Hodnoty objemu majetku a uvádzané priemerné hodnoty dosiahnutého zhodnotenia predstavujúce hodnoty už po odpočítaní odplát a bez zohľadnenia inflácie sú k 30. 4. 2019.

ZDROJ: www.adss.sk