PREČO ZOSTAŤ V II. PILIERI?

PREČO ZOSTAŤ V II. PILIERI?

V súvislosti s otvorením II. piliera vám prinášame niekoľko dôležitých faktov, ktoré je dobré o II. pilieri vedieť:

  • Z nášho pohľadu nemajú sporitelia dôvod na výstup nakoľko druhý pilier je v dobrej kondícii, je prehľadný, dobre nastavený a prináša zaujímavé zhodnotenie sporiteľom.

  • Druhý pilier je spolu s prvým pilierom súčasťou základného systému dôchodkového zabezpečenia.

  • Význam dvojpilierového systému spočíva v zabezpečení príjmu v starobe z dvoch nezávislých zdrojov, fungujúcich na odlišných princípoch, čomu hovoríme rozloženie rizika. Prvý a druhý pilier si nekonkurujú, ideálne sa dopĺňajú a spoločne predstavujú lepšiu alternatívu pre zabezpečenie príjmu v starobe, akou by bol len prijem z jedného zdroja.

  • Prvý pilier je priebežný, výška výplat z neho závisí od výšky príjmov od ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Druhý pilier akumuluje zdroje v sporiacej fáze a výška výplaty závisí od výšky nasporenej sumy a zhodnotenia.

  • Prvý pilier zdroje len prerozdeľuje. Druhý pilier je zásluhový, odvody z druhého piliera nikto nekráti. Úspory sú počas celej sporiacej fázy predmetom dedenia, rovnako aj prvých 7 rokov poberania dôchodku.

PREČO SA OPLATÍ ZOSTAŤ V II. PILIERI?

Peňažné prostriedky sú majetkom sporiteľa.

Peňažné prostriedky sú predmetom dedenia.

Máte možnosť zvoliť si vhodnú stratégiu zhodnocovania peňažných prostriedkov, t.j. aj v prípade nižšieho príjmu, voľbou vhodnej stratégie môžete dosiahnuť vyššie zhodnotenie svojich peňažných prostriedkov.

Sporenie v II. pilieri vzhľadom na svoju povahu a charakter patrí medzi vhodné spôsoby zhodnotenia peňažných prostriedkov, nakoľko výnosy z investovania nepodliehajú dani z príjmov, navyše tu existuje možnosť dobrovoľných príspevkov do fondov, ktoré sú daňovo uznateľným nákladom.

Dlhodobosť sporenia eliminuje výkyvy hodnoty dôchodkovej jednotky, nakoľko pri poklesoch sporiteľ nakupuje viac dôchodkových jednotiek, ktoré mu pri raste prinášajú vyššie zhodnotenie.

Sporenie v II. pilieri umožňuje zhodnocovanie peňažných prostriedkov aj v zákonom garantovanom dôchodkovom fonde.

V prípade, ak sporiteľ dosiahol nízku nasporenú sumu, má možnosť ponechať prostriedky v DSS a poberať výnosy zo zhodnotenia, resp. požiadať DSS o výplatu tzv. programovým výberom (pravidelná výplata nasporenej sumy).

II. pilier nie je ohrozovaný demografickými zmenami v budúcnosti. Dôchodkové sporenie v podobe II. piliera a nespoliehanie sa len na štát je správna voľba na zabezpečenie si životného štandardu na dôchodku.

V prípade, že sa sporiteľ rozhodne vystúpiť z II. piliera, všetky prostriedky, ktoré má nasporené na svojom osobnom dôchodkovom účte prejdú do sociálnej poisťovne a budú z nich vyplácané dôchodky pre aktuálnych dôchodcov. Sporiteľ nemá garantované, že mu tieto prostriedky niekedy budú vyplatené. Informáciu o výške Vašej nasporenej sumy zistíte jednoducho v záložke Môj dôchodkový účet na karte sporiteľa.

DSS si môže v zmysle zákona o starobnom dôchodkovom sporení uplatňovať 3 typy poplatkov, ktorých výška sa odvíja od sumy na dôchodkovom účte.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: info@dsspabk.sk

STANOVISKO ASOCIÁCIE DSS K LETÁKU SOCIÁLNEJ POISŤOVNE.