Zmeny v dôchodku a II. pilieri v roku 2018

Ako každý rok, aj v roku 2018 nastali viaceré zmeny v dôchodkoch a II. pilieri. O zvyšovaní výšky príspevku na starobné dôchodkové poistenie (II. pilier) z 4,25 % na 4,5 %, sme vás už informovali v predchádzajúcom článku. Okrem toho však so sebou rok 2018 prináša aj ďalšie zmeny.

Opäť sa zvyšuje hranica odchodu do dôchodku

Hranica odchodu do dôchodku sa v roku 2018 opäť zvyšuje. V porovnaní s minulým rokom, kedy hranica dôchodkového veku predstavovala 62 rokov aj 76 dní, sa táto hranica od roku 2018 zvýši na 62 rokov a 139 dní.

Nastali tiež zmeny v zákone č. 43/2004 Z. z.

Od 01. 02. 2018 nastali tieto zmeny pri vyplácaní dôchodku z II. piliera:

  1. starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sa bude dať vyplácať formou  programového výberu alebo formou dočasného dôchodku po splnení jedinej podmienky, že súčet súm dôchodkových dávok vyplácaných z I. piliera, bude vyšší ako referenčná suma, ktorej hodnota je na rok 2018 stanovená na 432,40 €*.                               
  2. Postupný presun majetku sporiteľa do garantovaných dlhopisových dôchodkových fondov začínajúci od 52 rokov veku sporiteľa sa bude od 01. 02. 2018 vzťahovať iba na majetok tvorený z povinných príspevkov, t.j. ak si sporiteľ zasiela aj dobrovoľné príspevky, tieto sa nebudú presúvať do garantovaného dôchodkového fondu. (Možnosť zníženia percentuálnej hranice majetku tvoreného z povinných príspevkov o polovicu v garantovanom fonde ostáva zachovaná).

* zverejnené 23.01.2018 na stránke: www.socpoist.sk

Viac informácií o fondoch DSS Poštovej banky