Ako správne čítať výpis z osobného dôchodkového účtu?

Pripravili sme pre Vás pomôcku s vysvetlivkami, ako správne čítať svoj výpis z osobného dôchodkového účtu. Nájdete ju v dokumentoch na stiahnutie a na tomto odkaze.

Výpis z Vášho osobného dôchodkového účtu sporiteľa za rok 2020 obsahuje aj prognózy nasporenej sumy po dovŕšení dôchodkového veku a predpokladaného mesačného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia. Tieto prognózy vychádzajú z možných ekonomických scenárov zahŕňajúcich pesimistický, základný a optimistický scenár. Na ich výpočet sa použili nasledovné parametre:

• povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa, súhrnný ukazovateľa rizika dôchodkového fondu, vek sporiteľa, ukazovateľ zníženia výnosnosti, predpokladaná inflácia, produktivita práce, vekový bonus a predpoklad úmrtnosti.

Vzor výpisu vrátane vstupných parametrov pre výpočet prognóz ustanovuje Opatrenie č. 140/2020 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nájdete na tomto odkaze.