Oznámenie o zmene poplatkov

Oznámenie o zmene poplatkov

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava bude meniť nasledovné odplaty:

1) za správu majetku v dôchodkovom fonde:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., PERSPEKTÍVA i.d.f. z 0,20% na 0,30%.

2) za zhodnotenie majetku:

v dôchodkových fondoch STABILITA d.d.f.,  BENEFIT z.d.f.PROSPERITA a.d.f., kde sa mení koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku z 0,056% na 0,1% a u PERSPEKTÍVA i.d.f. z 0,0% na 0,1%.

Upozornenie: Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu. Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu majetku dôchodkového fondu sa môže zmeniť a dôchodková správcovská spoločnosť je povinná o zmene odplaty informovať najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny.

Súčasne vás upozorňujeme, že  poplatky hradené tretím osobám v zmysle článku VI platných štatútov dôchodkových fondov, ktoré sú účtované na ťarchu majetku dôchodkového fondu, môžu podliehať zákonu č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Zmeny odplaty nadobudnú účinnosť schválením štatútov Národnou bankou Slovenska.