Zmeny v dôchodkovom sporení

Zmeny v dôchodkovom sporení

Vážený sporiteľ,

dňa 14.09.2011 prijala Národná rada Slovenska zákon č. 344/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 344/2011 Z.z. je účinný od 1. novembra 2011, s tým že väčšina zmien prijatá v tomto zákone nadobudne účinnosť 1. apríla 2012.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. (ďalej aj ako „dôchodková správcovská spoločnosť") si Vás dovoľuje informovať, že dňom 1.apríla 2012 nebude povinná poskytovať garancie vo vyváženom dôchodkovom fonde BENEFIT, a v rastovom dôchodkovom fonde PROSPERITA. Uvedené garancie znamenajú povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti doplniť majetok v dôchodkovom fonde v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky v starobnom dôchodkovom sporení.

Pokiaľ sa rozhodnete pre možnosť využitia garancií aj po 1.apríli 2012, dôchodková správcovská spoločnosť Vám ponúka možnosť prestupu do konzervatívneho dôchodkového fondu STABILITA, kde povinnosť garancií bude zachovaná. Pre tento účel je prílohou tohto oznámenia návratka, ktorej obsahom je dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení/žiadosť o prestup, s tým že z Vašej strany je potrebné:
a) vyplniť osobné údaje uvedené v návratke
b) vlastnoručne ju podpísať
c) a návratku zaslať späť na adresu dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Pokiaľ návratka nebude do dôchodkovej správcovskej spoločnosti doručená ako doporučená listová zásielka alebo Vaše osobné údaje nebudú úplné alebo nebude Vami vlastnoručne podpísaná, dôchodková správcovská spoločnosť nebude môcť na základe takejto návratky zrealizovať Váš prestup do konzervatívneho dôchodkového fondu STABILITA.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. si Vás dovoľuje súčasne informovať, že dňom 1.apríla 2012 sa zmenia názvy dôchodkových fondov nasledovne:

Pôvodný názov Nový názov

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. STABILITA konzervatívny dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. STABILITA dlhopisový d.f.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. BENEFIT vyvážený  dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. BENEFIT zmiešaný d.f.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. PROSPERITA rastový dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. PROSPERITA akciový d.f.