Odoslali sme výpisy z osobných dôchodkových účtov klientom, ktorí sa stali sporiteľmi k 1.2.2005

Odoslali sme výpisy z osobných dôchodkových účtov klientom, ktorí sa stali sporiteľmi k 1.2.2005

Žiaľ, do dnešného dňa neboli značnému počtu klientov pripísané všetky príspevky, na ktoré majú nárok. Sme jednou z 3 spoločností, ktorá sa kvôli tomu obrátila na Národnú banku Slovenska (NBS) s podnetom na prešetrenie konania Sociálnej poisťovne. Našim cieľom je objektívne dokázať, že klientom príspevky meškajú a preveriť príčiny tohto stavu. V prípade pozitívneho výsledku bude penále (jeho výška je 0,05 % za každý deň omeškania) pripísané na osobné dôchodkové účty jednotlivých sporiteľov, u ktorých došlo k omeškaniu pripísania príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.