Zmeny pre sporiteľov od 1.1.2008

Zmeny pre sporiteľov od 1.1.2008

Od 1.1.2008 vstúpila do platnosti novela zákona 461/2003 Z.z. o Sociálnom poistení, ktorá upravuje aj podmienky sporenia pre klientov v ČSOB d.s.s.
Najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa starobného dôchodkového sporenia:

  • otvorenie II. piliera na pol roka (01.01.-30.06.2008)
  • predĺženie povinnej doby sporenia z 10 na 15 rokov
  • zrušenie povinnej účasti pre mladých absolventov
  • vylúčenie platieb za invalidov

Otvorenie II. piliera na pol roka (01.01.-30.06.2008)

Vstup - klienti, ktorí sa nestihli zapojiť do starobného dôchodkového sporenia, majú možnosť vstúpiť do vybranej DSS. Podmienkou, aby zmluva klienta o starobnom dôchodkovom sporení bola akceptovaná Sociálnou poisťovňou je, aby bol klient v čase podpisu zmluvy aj v čase akceptácie zmluvy Sociálnou poisťovňou dôchodkovo poistený (zamestnanci sú automaticky poistení zamestnávateľom, SZČO sa prihlasuje sám, nezamestnaní sa môžu prihlásiť ako dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby na dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni).
Výstup - možnosť vystúpiť z II. piliera sa pre sporiteľov otvára na 6 mesiacov (od 1.1.2008 - 30.6.2008), čo dáva dostatočný časový priestor zvážiť všetky výhody a nevýhody tohto kroku. Rozhodnutie o neúčasti v II. pilieri je totiž zásadným a nezvratným rozhodnutím každého budúceho dôchodcu. Ak sa po dôkladnom zvážení napokon rozhodnete vystúpiť, je potrebné kontaktovať priamo Sociálnu poisťovňu.

Predĺženie povinnej doby sporenia z 10 na 15 rokov

Povinná doba sporenia sa predlžuje na 15 rokov. Do doby sporenia sa počítajú mesiace, kedy je sporiteľ dôchodkovo poistený.

Zrušenie povinnej účasti pre mladých absolventov

Od 1.1.2008 majú absolventi možnosť rozhodnúť sa či vstúpia do II. piliera alebo nie. Na rozhodnutie majú dobu 6 mesiacov, ktorá začína plynúť od prvého dôchodkového poistenia, resp. od ich prvého prihlásenia sa v Sociálnej poisťovni. Ak túto možnosť nevyužijú, už nebudú mať možnosť sporiť si v II. pilieri.
(Doteraz mali absolventi možnosť vybrať si DSS do 30 dní od prvého prihlásenia sa na dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni. Ak si DSS nevybrali sami, bola im pridelená Sociálnou poisťovňou.)

Vylúčenie platieb za invalidov

Sociálna poisťovňa neuhrádza príspevky do II. piliera na dôchodkové účty pre klientov, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok. Všetky príspevky zostávajú len v Sociálnej poisťovni (v I. pilieri).