Všetko, čo potrebujete vedieť o predčasnom dôchodku

Nedovŕšili ste dôchodkový vek a napriek tomu musíte riešiť odchod na dôchodok? Máte ale nárok na predčasný dôchodok? Povieme vám kedy, ako a za akých podmienok môžete požiadať o predčasný dôchodok.

Účelom predčasného dôchodku je zabezpečiť váš príjem v starobe. O predčasný dôchodok však môžete požiadať len vtedy, ak spĺňate podmienky na ich poskytnutie.

Kedy môžete požiadať o predčasný dôchodok?

O predčasný dôchodok môžete požiadať iba vtedy, ak ste ukončili pracovný pomer ako zamestnanec, dohodár alebo samostatne zárobkovo činná osoba a súčasne splníte nasledujúce podmienky:

  1. musíte mať odpracovaných najmenej 15 rokov,
  2. do dosiahnutia dôchodkového veku vám chýbajú najviac 2 roky,
  3. vypočítaná suma predčasného dôchodku ku dňu podania žiadosti musí byť vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu (ak si sporíte v II. pilieri , súčet predčasného dôchodku z I. a II. piliera musí byť vyšší ako spomínané životné minimum).

Kde a ako môžete požiadať o priznanie predčasného dôchodku?

Proces o priznanie predčasného starobného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti.

Žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta vášho trvalého bydliska.

Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môžete podať v kalendárnom roku najviac dvakrát.

Nárok na predčasný starobný dôchodok vám vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti, pričom ku dňu, od ktorého žiadate jeho priznanie do dovŕšenia dôchodkového veku vám nesmú chýbať viac ako dva roky.

Aké doklady je potrebné predložiť k žiadosti?

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby slúžilo ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Všetky ďalšie potrebné údaje nájdete TU.

Každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok je potrebné do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni.    

Ako sa vám vypočíta predčasný dôchodok?

Suma predčasného starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku na jeho výplatu sa určí tak, že: 

1. najskôr sa vypočíta plná suma dôchodku - POMB x ODP x ADH
POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet 
obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok
ADH = 
aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku 

2. plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Pri znižovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená, že dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %.

Ak niekto požiada o predčasný dôchodok v najskoršom možnom termíne, teda dva roky pred získaním nároku na starobný dôchodok, príde o 12,5 %.

Príklad (pre podrobnejší výpočet príkladu kliknite SEM):

Pán Ján, ktorý dovŕšil dôchodkový vek 1. januára 2018, požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2017. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu preto chýba 365 dní. 

  1. určí sa plná suma dôchodku napr. 488,93787957 € mesačne
  2. táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku:
    488,93787957 - (6,5 % x 488,93787957) =  488,93787957–31,78096217= 457,20 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).  

Suma dôchodku sa následne od 1. januára 2017 zvýši o 7,90 EUR t.j. o pevnú sumu zvýšenia predčasného starobného dôchodku ustanovením opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na 465,10 €. 

Aké podmienky musíte splniť, aby vám bol predčasný dôchodok vyplatený?

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku vzniká:

- splnením podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok
- splnením podmienok nároku na jeho výplatu
- podaním žiadosti o jeho priznanie. 

Výhody a nevýhody predčasného dôchodku

Výhodou predčasného dôchodku je, že hneď ako ho získate, nemusíte už chodiť na úrad práce ani si hľadať zamestnanie, tak ako to je v prípade požiadania o podporu v nezamestnanosti a následne o dávky v hmotnej núdzi. 

Nevýhodou je, že je nižší ako riadny starobný dôchodok. Čím skôr do predčasného dôchodku odídete, tým bude váš dôchodok nižší. Výška predčasného starobného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku sa nemení, považuje sa za starobný dôchodok.

 Tip na záver:

Ak by ste stratili 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku zamestnanie, oplatí sa vám najskôr požiadať o dávku v nezamestnanosti. V prípade, že si do pol roka nenájde zamestnanie a až potom požiadate o predčasný dôchodok, suma predčasného dôchodku sa vám zníži menej, ako keby o ňu požiadali hneď.