Uvažujete nad predčasným dôchodkom? Zistite, či sa vám oplatí.

Strata zamestnania pred dovŕšením dôchodkového veku často nedáva človeku na výber. Nezostáva mu nič iné, ako požiadať o predčasný dôchodok alebo poberanie dávky v nezamestnanosti. Čo je pre vás výhodnejšie a čo by ste mali vedieť pred tým, ako sa rozhodnete pre jednu z týchto možností?

To, či je pre vás výhodnejšie poberať predčasný dôchodok, alebo dávky v nezamestnanosti, je individuálne a závisí to od vašej osobnej situácie. Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie.

Predcasny Dochodok

Predčasný dôchodok verzus dávky v nezamestnanosti

O predčasný dôchodok a rovnako aj o dávky v nezamestnanosti môžete požiadať len vtedy, ak spĺňate podmienky na ich poskytnutie.

Predčasný dôchodok

O predčasný dôchodok môžete požiadať iba vtedy, ak ste ukončili pracovný pomer ako zamestnanec, dohodár alebo samostatne zárobkovo činná osoba a súčasne splníte nasledujúce podmienky:

 • musíte mať odpracovaných najmenej 15 rokov,
 • do dosiahnutia dôchodkového veku vám chýbajú najviac 2 roky,
 • vypočítaná suma predčasného dôchodku ku dňu podania žiadosti musí byť vyššia ako 1,2- násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, t. j.  237,80 € (ak si sporíte v II. pilieri, súčet predčasného dôchodku z I. a II. piliera musí byť vyšší ako spomínané životné minimum).

Ako sa vám vypočíta predčasný dôchodok?

Predčasný dôchodok sa počíta z príjmov od roku 1984.

 1. Vypočíta sa plná suma dôchodku, a to ako súčin   POMB x ODP x ADH, kde
  POMB je priemerný osobný mzdový bod,
  ODP – súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok,
  ADH – aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku .
 2. Plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.
  Pri znižovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená, že dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %.
  Ak niekto požiada o predčasný dôchodok v najskoršom možnom termíne, teda dva roky pred získaním nároku na starobný dôchodok, príde o 12,5 %.

Príklad (pre podrobnejší výpočet príkladu kliknite SEM)

Pán Ján dovŕši dôchodkový vek 1. januára 2017, požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2016. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu preto chýba 365 dní.

 1. Určí sa plná suma dôchodku, napr. 473,53809173 €.
 2. Táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku:
  473,53809173 – (6,5 % x 473,53809173) = 473,53809173 – 30,77997596 = 442,80 € (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma dôchodku sa následne od 1. januára 2016 zvýši o 1,90 €, t. j. o pevnú sumu zvýšenia predčasného starobného dôchodku ustanovením opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na 444,70 €.

Nevýhodou predčasného dôchodku je, že je nižší ako riadny starobný dôchodok. Čím skôr do predčasného dôchodku odídete, tým bude váš dôchodok nižší. Výška predčasného starobného dôchodku sa po dovŕšení dôchodkového veku  nemení, je už starobným dôchodkom.

Výhodou predčasného dôchodku je, že hneď, ako ho získate, nemusíte už chodiť na úrad práce ani si hľadať zamestnanie, tak ako to je v prípade požiadania o podporu v nezamestnanosti a následne o dávky v hmotnej núdzi.

Dávky v nezamestnanosti

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, ak ku dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie preukážete, že ste boli v posledných 3 rokoch pred zaradením do evidencie najmenej 730 dní poistení v nezamestnanosti.
Ak niekto pracoval len na dobu určitú, postačí mu 730 dní poistenia získať v posledných štyroch rokoch. V takom prípade však môže podporu poberať namiesto 6 mesiacov maximálne 4 mesiace.

Ako sa vypočíta výška dávky v nezamestnanosti?

Výška dávky v nezamestnanosti sa vypočítava z príjmu v posledných 2 rokoch a poskytuje sa za dni. Jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu (50 % x DVZ x počet dní v mesiaci).
 
Za každý deň dostanete 50 % z denného vymeriavacieho základu, teda asi polovicu doterajšej hrubej mzdy.

Ak sa rozhodnete pre dávku v nezamestnanosti, nemusíte mať obavy, že by sa to negatívne odzrkadlilo na vašom dôchodku. Keď poberáte podporu, nie ste dôchodkovo poistení, t. j. toto obdobie sa vám nezaratúva do dôchodku. To znamená, že ak napríklad stratíte prácu ku koncu apríla a požiadate o dávku v nezamestnanosti a až po šiestich mesiacoch o predčasný dôchodok, bude sa vám pri výpočte dôchodku brať do úvahy rovnaký príjem, ako aj počet odpracovaných rokov, ako keby ste  o dôchodok požiadali už teraz. Navyše, keďže o predčasný dôchodok požiadate neskôr, zníži sa vám menej, ako keby ste oň žiadali už teraz.

Ak by ste stratili 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku zamestnanie, oplatí sa vám najskôr požiadať o dávku v nezamestnanosti. V prípade, že si do pol roka nenájdete zamestnanie a až potom požiadate o predčasný dôchodok, suma predčasného dôchodku sa vám zníži menej, ako keby ste o ňu požiadali hneď.

Príklad:

Ak by ste mali vypočítaný starobný dôchodok 450 € a požiadali by ste o predčasný dôchodok o 2 roky skôr, dostávali by ste predčasný dôchodok vo výške 393,80 € (starobný dôchodok znížený o 12,5 %). Ak budete najskôr pol roka poberať dávku v nezamestnanosti a až potom požiadate o predčasný dôchodok, výška vášho predčasného dôchodku dosiahne 407,30 € (starobný dôchodok bude znížený iba o 9,5 %).