Druhý dôchodkový pilier - dosiahol som dôchodkový vek, čo nasleduje ďalej?

Ste sporiteľom v druhom pilieri a dobre poznáte princíp fungovanie starobného dôchodkového sporenia.  No napriek tomu máte nezodpovedané otázky, čo sa bude diať v momente, keď dosiahnete dôchodkový vek? Ako požiadate o dôchodok z II. piliera  a aké možnosti vyplácania dôchodkov z II. piliera existujú?

 

Vstup do II. piliera je prvý krok, ako sa zodpovedne postaviť  k svojmu“ budúcemu dôchodcovskému ja“. Začína ním proces sporenia. Postupne si sporíte z povinných odvodov príp. aj dobrovoľných príspevkov na svojich dôchodkových účtoch. Ale ako treba postupovať, keď dovŕšite dôchodkový vek?

 

Ako požiadať o dôchodok z II. piliera?

  • Žiadosť o dôchodok z II. piliera môžete podať na pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska, alebo v mieste prechodného bydliska, alebo v sídle DSS.
  • Po podaní žiadosti Vám Sociálna poisťovňa na podnet DSS vystaví certifikát o výške Vašich úspor, t. j. zaznamená do ponukového systému výšku nasporenej sumy.
  • Následne Vám Sociálna poisťovňa zašle najneskôr nasledujúci pracovný deň od vyhotovenia certifikátu poštou (a/alebo elektronicky) ponukový list s ponukami dôchodkov. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a bude vyznačená na ponukovom liste.
  • Ak si vyberiete jednu z ponúk, kontaktujte príslušnú poisťovňu (a/alebo DSS). Kontaktné údaje nájdete v ponukovom liste.

Aké formy vyplácania dôchodkov z II. piliera existujú?

Z II. piliera sa vyplácajú nasledujúce formy dôchodkov:

 

  • doživotný dôchodok – vyplácajú poisťovne s licenciou od NBS do vašej smrti, na základe zmluvy o poistení dôchodku. V tejto zmluve sa môže dohodnúť aj pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku.

Popri doživotnom dôchodku môžete, za podmienok ustanovených zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, poberať aj dočasný dôchodok a programový výber. O splnení podmienok na vyplácanie dôchodku formou dočasného dôchodku, resp. programového výberu ste informovaní  prostredníctvom ponukového listu.

 

  • dočasný dôchodok  - vyplácajú poisťovne s licenciou od NBS. Dočasný dôchodok sa vypláca počas obdobia, ktoré je dohodnuté v zmluve o poistení dôchodku (5, 7 alebo 10 rokov).

 

  • programový výber – vyplácajú DSS na základe dohody, ktorú uzatvoríte s vybranou DSS. V dohode si určíte mesačnú sumu dôchodku alebo dobu vyplácania.

 

Základným dôchodkom, určeným pre väčšinu sporiteľov, je doživotný dôchodok. Či pôjde o doživotný alebo o dočasný dôchodok (na 5, 7 či 10 rokov) rozhodne výška úspor. Sporitelia, ktorí majú nasporenú nízku sumu alebo súčet ich dôchodkov z I. a II. piliera bude vyšší ako 2,7-násobok životného minima majú nárok na programový výber.

 

Podrobnejšie informácie o všetkých formách dôchodkov vyplácaných z II. piliera sa dočítate TU.

 

Všetky dostupné ponuky, či už na dočasný dôchodok alebo programový výber budú uvedené v ponukovom liste, ktorý obdržíte zo Sociálnej poisťovne.

 

 

Čo ak mi žiadna poisťovňa neponúkne doživotný dôchodok?

Ak vám žiadna z poisťovní neponúkne doživotný dôchodok, znamená to, že vaša nasporená suma nepostačuje na nákup takéhoto dôchodku. V tomto prípade budete mať nárok na špecifický programový výber alebo dočasný dôchodok určený pre sporiteľov, ktorí majú nasporenú malú sumu.

 

Čo ak mám záujem o programový výber alebo dočasný dôchodok?

Na tieto formy výplaty dôchodku potrebujete splniť nasledovné podmienky:

  • súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by ste mali nárok, ak by ste nikdy v II. pilieri neboli, a zároveň
  • súčet súm doživotných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny) je vyšší ako váš fiktívny starobný dôchodok z I. piliera získaný za 42 rokov dôchodkového poistenia pri hodnote POMB rovnej 1,25.

Čo je POMB?

Priemerný osobný mzdový bod, ktorý vyjadruje vzťah medzi vašou mzdou a priemernou mzdou v hospodárstve počas celej vašej kariéry. Ak je Váš POMB vyšší / nižší ako 1, znamená to, že vaša priemerná mzda, počas celej vašej kariéry, bola vyššia / nižšia, ako priemerná mzda v hospodárstve.

Ak je váš POMB vyšší ako 1,25 znamená to, že váš dôchodok z I. piliera sa v rámci solidarity redukuje v prospech tých poistencov, ktorí zarábali menej, ako priemernú mzdu (majú POMB nižšie ako 1) v hospodárstve.