Vyplácanie dôchodkov z druhého Piliera

Informácie pre budúceho poberateľa dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (druhý pilier).

Vyplácanie dôchodkov z II. piliera

Typy dôchodkov na vyplácanie z II. piliera sú: doživotný starobný dôchodok, dočasný starobný dôchodok a programový výber. Prvé dva budú vyplácať poisťovne s licenciou od Národnej banky Slovenska. Či pôjde o doživotný alebo o dočasný dôchodok (na 5, 7 či 10 rokov) rozhodne výška úspor. Sporitelia, ktorí majú nasporenú nízku sumu alebo súčet ich dôchodkov z I. a II. piliera bude vyšší ako 2,7-násobok životného minima majú nárok na programový výber. Ten im bude vyplácať dôchodková správcovská spoločnosť.

Ako požiadať o vyplatenie dôchodku z II. piliera:

Infogr Orez1 Infogr Orez2 Infogr Orez3 Infogr Orez4
Porovnanie všetkých dôchodkov vyplácaných z II. piliera

Súhrnný prehľad všetkých dôchodkov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Druhopilierové dôchodkyChráni protiPoskytuje

Investičnému rizikuRiziku dlhovekostiInflačnému rizikuPozostalostné krytieMožnosť dedeniaFlexibilitu a likviditu
Doživotný dôchodok ÁNO ÁNO NIE NIE Prvých 7 rokov poberania* NIE
Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím  ÁNO ÁNO NIE ÁNO Prvých 7 rokov poberania* NIE
Doživotný dôchodok so zvyšovaním  ÁNO ÁNO ČIASTOČNE NIE Prvých 7 rokov poberania* NIE
Doživotný dôchodok so zvyšovaním a pozostalostným krytím  ÁNO ÁNO ČIASTOČNE ÁNO Prvých 7 rokov poberania* NIE
Dočasný dôchodok  ÁNO NIE NIE NIE NIE NIE
Programový výber  NIE NIE NIE NIE ÁNO ÁNO
Dočasný dôchodok v režime malá nasporená suma ÁNO NIE NIE NIE NIE NIE
Programový výber v režime malá nasporená suma NIE NIE NIE NIE ÁNO NIE

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

* ak poberateľ dôchodku zomrie skôr, ako mu boli vyplatené mesačné dôchodky za prvých 7 rokov poberania doživotného dôchodku, sumu zodpovedajúcu rozdielu sumy určenej na výplatu dôchodkov za týchto 7 rokov a sumy už vyplatených dôchodkov, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si poberateľ určí v zmluve o poistení dôchodku

Viac informácií o konkrétnych typoch dôchodkov.

Každý sporiteľ môže písomne požiadať  o bezplatné písomné zaslanie informácie o dôchodkoch ako aj o dôchodkoch poskytovaných Spoločnosťou a Sociálnou poisťovňou.

Užitočné informácie o dôchodkoch z II. piliera

Môžem po uzatvorení zmluvy s poisťovňou svoj výber zmeniť?

V prípade, že si z ponukového listu vyberiete ponuku, na základe ktorej uzatvoríte zmluvu s poisťovňou, svoj výber poisťovne ako aj dôchodkového produktu už nemôžete zmeniť.

Môžem si vybrať ponuku od ľubovoľnej poisťovne?

Áno, je na slobodnom rozhodnutí sporiteľa, ktorú z ponúk uvedených nba ponukovom liste sa rozhodne využiť.

Môžem poberať viac ako jeden doživotný alebo dočasný dôchodok?

Nie, sporiteľ môže poberať jeden doživotný a jeden dočasný dôchodok. Jednotlivé typy dôchodkov nemusíte poberať od jedného poskytovateľa, t.j. môžete využiť ponuky od rôznych poskytovateľov.

Môžem poberať programový výber od ľubovoľnej DSS?

Áno, programový výber je možné poberať z ktorejkoľvek DSS. V prípade, že nedostanete ponuku na programový výber od DSS, z ktorej by ste si chceli nechať vyplácať programový výber, môžete do tejto DSS prestúpiť po uplynutí platnosti ponúk nasledovným spôsobom:

  1. Osobne požiadajte Sociálnu poisťovňu v pobočke príslušnej podľa miesta Vášho pobytu o vydanie akceptačného listu,
  2. Pri uzatváraní zmluvy s novou DSS predložte originál akceptačného listu,
  3. Vaša nová DSS Vás bude informovať o úspešnom prestupe.

Čo ak som si platil aj dobrovoľné príspevky?

Ak ste si platili dobrovoľné príspevky, môžete tieto použiť buď na zvýšenie hodnoty osobného dôchodkového účtu pre účely vystavenia certifikátu, alebo si ich môžete dať vyplatiť prostredníctvom programového výberu.

Čo ak si počas 30 dní platnosti ponukového listu nestihnem vybrať žiadnu ponuku?

Ak si z ponukového listu nestihnete v lehote platnosti ponúk vybrať žiadnu ponuku, môžete opätovne požiadať o dôchodok. To isté platí, ak sa rozhodnete svoj odchod do dôchodku odložiť.

Ako často sa mi dôchodok z II. piliera bude vyplácať?

Dôchodok z II. piliera sa Vám bude vyplácať mesačne – tak ako tomu je i v I. pilieri.

Ako sa sporiteľ v II. pilieri dostane k dôchodku? 

Ako sa sporiteľ v II. pilieri dostane k dôchodku

 

Nové informačné povinnosti DSS od 1.1.2015

Zrušila sa podmienka 10 rokov sporenia v II. pilieri - jedinou podmienkou na výplatu starobného dôchodku je len dovŕšenie dôchodkového veku.

Na žiadosť sporiteľa, ktorý dovŕši 52 rokov a viac, bude DSS povinná znížiť automatický prevod majetku do garantovaného fondu o polovicu.

Sporitelia môžu od 1. januára 2015 využívať niekoľko zdrojov informácií. Všetky informácie o vyplácaní dôchodkov z II.piliera nájdu na webovom sídle DSS a Sociálnej poisťovne.

Slovákov čaká historicky prvé vyplácanie úspor z II. piliera

Prví dôchodcovia zažiadajú o vyplatenie nasporených úspor z II. piliera už v januári. Vyplácanie dôchodkov z II. piliera určila tzv. anuitná novela z tohto roka. Podľa odhadov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bude mať nárok na výplatu približne 3 000 sporiteľov. Mesačne si tak prilepšia o 6 – 8 % z výšky dôchodku. V priemere si táto skupina sporí približne 7 rokov.

Viac informácií z tlačovej správy.

Právna úprava

Úpravy, týkajúce sa vyplácania dôchodkov z tzv. II piliera, sú uvedené v zákone č. 183/2014 Z.z., §§ 33 až 46, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení.

Viac informácií ohľadne Anuitnej novele nájdete na následujúcom odkaze

Odpovede na dôležité otázky

  1. Kedy dosiahnete dôchodkový vek si môžete zistiť prostredníctvom kalkulačky na výpočet dôchodkového veku, ktorú nájdete na webovom stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v záložke Dôchodca.

Na výšku Vášho dôchodku má vplyv zostatok na Vašom osobnom dôchodkovm účte, ktorý zistíte po zadaní žiadosti o dôchodok vo forme certifikátu. Následne poisťovne k uvedenému zostastku vystavia ponuky jednotlivých dôchodkov. DSS nemá vplyv na výšky jednotlivých ponúk.

  1. Žiadosť o dôchodok z II. piliera môžete podať na pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska, alebo v mieste prechodného bydliska, alebo v sídle DSS (Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky a.s., d.s.s., River Park, Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava). V prípade, že chcete žiadať o predčasný starobný dôchodok a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni. Po podaní žiadosti o dôchodok, DSS na podnet Sociálnej poisťovne vystaví certifikát o výške Vašich úspor. Sociálna poisťovňa následne osloví poisťovne pre uvedenie ponúk pre Vami nasporenú výšku úspor.
  2. Najneskôr nasledujúci pracovný deň od vyhotovenia certifikátu Vám Sociálna poisťovňa zašle poštou (a/alebo elektronicky) ponukový list s ponukami dôchodkov od jednotlivých poisťovní. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a bude vyznačená na ponukovom liste.
  3. Ak si vyberiete jednu z ponúk, kontaktujte príslušnú poisťovňu (a/alebo DSS). Kontaktné údaje nájdete v ponukovom liste.

Na starobný dôchodok z II. piliera budete mať nárok dovŕšením dôchodkového veku (v súčasnoti 62 rokov), žiadosť o starobný dôchodok môžete podať najskôr 60 dní pred dovŕšenín dôchodkového veku. O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z II. piliera je poberanie predčasného starobného dôchodku z I piliera alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodok z II. piliera v sume vyššej ako 1,2 - násobok sumy životného minima.

Z II. piliera sa vypláca doživotný dôchodok, dočasný dôchodok a programový výber. Doživotný dôchodok a dočasný dôchodok vyplácajú poisťovne. Programový výber vyplácajú DSS. Základným dôchodkom, určeným pre väčšinu sporiteľov, je doživotný dôchodok. Súhrnný prehľad všetkých dôchodkov vyplácaných z II. piliera nájdete tu.

Ak Vám žiadna z poisťovní neponúkne doživotný dôchodok, znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na nákup takéhoto dôchodku. V tomto prípade budete mať nárok na špecifický programový výber alebo dočasný dôchodok určený pre sporiteľov, ktorí majú nasporenú malú sumu. Všetky dostupné ponuky, či už na dočasný dôchodok alebo programový výber budú uvedené v ponukovom liste, ktorý obdržíte zo Sociálnej poisťovne.

Na tieto formy výplaty dôchodku potrebujete splniť nasledovné podmienky:

  • súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by ste mali nárok, ak by ste nikdy v II. pilieri neboli, a zároveň
  • súčet súm doživotných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny) je vyšší ako Váš fiktívny starobný dôchodok z I. piliera získaný za 42 rokov dôchodkového poistenia pri hodnote POMB rovnej 1,25.

Všetky dostupné ponuky, či už na dočasný dôchodok alebo programový výber budú uvedené v ponukovom liste, ktorý obdržíte zo Sociálnej poisťovne.

Priemerný osobný mzdový bod vyjadruje vzťah medzi Vašou mzdou a priemernou mzdou v hospodárstve počas celej Vašej kariéry. Ak je Váš POMB vyšší / nižší ako 1, znamená to, že Vaša priemerná mzda, počas celej Vašej kariéry, bola vyššia / nižšia, ako priemerná mzda v hospodárstve.
Ak je Váš POMB vyšší ako 1,25 znamená to, že Váš dôchodok z I. piliera sa v rámci solidarity redukuje v prospech tých poistencov, ktorí zarábali menej, ako priemernú mzdu (majú POMB nižšie ako 1) v hospodárstve.

Dedenie v II. pilieri je možné tak v sporiacej ako aj vo výplatnej fáze. Pri dedení je dôležité vychádzať zo skutočnosti, akou formou bude možné dôchodok z II. piliera poberať.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Vašu dôchodkovú správcovskú spoločnosť alebo navštívte najbližšiu pobočku Sociálnej poisťovne. Prípadne navštívte webové sídlo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - www.employment.gov.sk.