Navýšte si svoj dôchodok z II. piliera

Vypočítajte si, o koľko môžete mať vyšší dôchodok

Využite možnosť dobrovoľne si prispievať k II. pilieru

Výšku príspevku a frekvenciu prispievania si určíte sami

Prispievať môžete samostatne alebo prostredníctvom zamestnávateľa

Výnosy z II. piliera nie sú zdaňované. Šetríte 19% na zrážkovej dani.

Pozrite si, prečo sú pre vás dobrovoľné príspevky výhodné

Vypočítajte si, aké môže byť zhodnotenie vašich dobrovoľných príspevkov v dôchodkovom fonde.

 rokov
Buď v produktívnom veku.
 €
 €
 • Povinné príspevky0 
 • Dobrovoľné príspevky 0 
  Vďaka dobrovoľným príspevkom si svoj dôchodok navýšite o uvedenú sumu.
 • Zhodnotenie prostriedkov 0 
  Vďaka zhodnoteniu si svoj dôchodok navýšite o uvedenú sumu.
Suma na vašom dôchodkovom
účte po dosiahnutí 62 rokov.
0 
Výpočet zhodnotenia má informatívny charakter, očakávaná výkonnosť je konzervatívnym odhadom strednej hodnoty výkonnosti pre nasledujúcich 12 mesiacov.

Uvedený výpočet zhodnotenia sa vzťahuje na sporenie v jednom dôchodkovom fonde do dosiahnutia 52 roku života sporiteľa.
Od 52 roku života sa majetok sporiteľa zo zákona presúva do garantovaného fondu STABILITA, čo nie je zohľadnené v uvedenom výpočte.

Máte záujem o viac informácií?
Nechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Ako si prispievať do II. piliera dobrovoľnými príspevkami

Obchodné miesto

 • Na obchodnom mieste oznámite, že máte záujem posielať si dobrovoľné príspevky k II. pilieru
 • Pracovník na obchodnom mieste s vami vypíše potrebnú žiadosť
 • Po podpise žiadosti, pracovník obchodného miesta zašle žiadosť do sídla DSS

Poštou

 • Z webového sídla si stiahnite tlačivo Žiadosť o zmenu zmluvy – dobrovoľné príspevky
 • Vypísané tlačivo zašlite do sídla DSS (Adresa: Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. , Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava) poštou ako doporučenú listovú zásielku – v takomto prípade nemusí byť podpis sporiteľa overený úradne. Ak zašlete tlačivo do sídla DSS ako obyčajnú listovú zásielku, musí byť tlačivo overené úradne (notár alebo matrika) alebo na obchodnom mieste.

Chcem si prispievať samostatne

 • Dobrovoľné príspevky môžete posielať bankovým prevodom
  na účet IBAN SK74 7500 0000 0002 5514 1403, BIC/SWIFT: CEKOSKBX.
 • Ako variabilný symbol uveďte rodné číslo sporiteľa.
 • Ako špecifický symbol môžete uviesť číslo zmluvy. Tento údaj je nepovinný.
 • Výšku a frekvenciu svojho príspevku môžete kedykoľvek neobmedzene zmeniť.

Chcem si prispievať prostredníctvom zamestnávateľa

 • Ako zamestnanec môžete so zamestnávateľom uzatvoriť písomnú dohodu
  o odvádzaní dobrovoľných príspevkov na svoj osobný dôchodkový účet.
 • Vaše dobrovoľné príspevky bude zamestnávateľ odvádzať
  na účet IBAN SK74 7500 0000 0002 5514 1403, BIC/SWIFT: CEKOSKBX.
 • Ako variabilný symbol zamestnávateľ uvedie svoje IČO.
 • Zmenu výšky príspevku si sporiteľ musí dohodnúť so zamestnávateľom.
 • Viac informácií nájdete na produktovej stránke produktovej stránke
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.