Vekové limity na zmenu dôchodkového fondu

Novela zákona stanovuje povinné vekové hranice na zmenu dôchodkového fondu.

Vekové limity na zmenu dôchodkového fondu

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení 43/2004 Z.z., ktorá vstúpila do platnosti 1.2.2018 upravila aj percentuálne pomery čistej hodnoty majetku, ktoré zodpovedajú aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov v závislosti od dovŕšenia 52 rokov veku sporiteľa.

Pokiaľ si sporiteľ sporí v inom, ako  dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde STABILITA, po dovŕšení nižšie uvedeného veku sa povinne stáva sporiteľom v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, a to v garantovanom dlhopisovom dôchodkovom fonde STABILITA, a tiež v negarantovanom akciovom dôchodkovom fonde PROSPERITA alebo negarantovanom indexovom dôchodkovom fonde PERSPEKTÍVA.

V garantovanom dlhopisovom dôchodkovom fonde STABILITA  musí mať sporiteľ:

  • v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 52 rokov veku, najmenej 10 % čistej hodnoty svojho majetku,
  • v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 53 rokov veku, najmenej 20 % čistej hodnoty svojho majetku,
  • v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 54 rokov veku, najmenej 30 % čistej hodnoty svojho majetku,
  • v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 55 rokov veku, najmenej 40 % čistej hodnoty svojho majetku,
  • v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 56 rokov veku, najmenej 50 % čistej hodnoty svojho majetku,
  • v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 57 rokov veku, najmenej 60 % čistej hodnoty svojho majetku,
  • v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 58 rokov veku, najmenej 70 % čistej hodnoty svojho majetku,
  • v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 59 rokov veku, najmenej 80 % čistej hodnoty svojho majetku,
  • v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 60 rokov veku, najmenej 90 % čistej hodnoty svojho majetku,
  • v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 61 rokov veku, 100 % čistej hodnoty svojho majetku.

Zmenu dôchodkového fondu  vykoná za sporiteľa automaticky DSS. Následne po vykonanej zmene dôchodkového fondu, sa budú novopostupované povinné  príspevky pripisovať na osobný dôchodkový účet v garantovanom dlhopisovom dôchodkovom fonde podľa uvedeného percentuálnho pomeru  v závislosti o dovŕšenia príslušného veku.

Pokiaľ máte záujem o iné percentuálne rozdelenie sporenia, môžete tak urobiť prostredníctvom online aplikácie e-sporiteľ alebo zaslaním Žiadosti o zmenu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení

V  tejto zmene je však potrebné zohľadniť vyššie uvedené podmienky, t.j percentuálny pomer v garantovanom dlhopisovom dôchodkovom fonde nesmie byť nižší ako sa uvádza pri dosiahnutí príslušného veku sporiteľa. Na druhej strane, si ale sporiteľ, ktorý dosiahol 52 rokov veku, môže požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o zníženie vyššie uvedeného minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty svojho majetku v tomto dôchodkovom fonde a to opäť prostredníctvom online aplikácie e-sporiteľ alebo zslaním Žiadosti o zmenu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Pokiaľ si sporiteľ na sporenie v dôchodkových fondoch platí aj  dobrovoľné príspevky, tak si môže sám určiť aká výška z týchto dobrovoľných príspevkov sa má pripísať na sporiteľom zvolený dôchodkový fond. Pokiaľ si už dnes sporí v dvoch dôchodkových fondoch, môže sa rozhodnúť že celá suma dobrovoľných príspevkov sa má pripísať len do jedného z dôchodkových fondov.

Pri sporiteľoch, ktorí dovŕšia 52 rokov veku sa na dobrovoľné príspevky povinné percentuálne delenie príspevkov do garantovaného dôchodkového fondu a negarantovaného dôchodkového fondu nevzťahuje.

Zmenu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení môžete zrealizovať online cez e-sporiteľ, na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky, a.s., vybraných pobočkách Slovenskej pošty, a.s. alebo žiadosť môžete adresovať priamo do sídla spoločnosti.

V prípade zaslania žiadosti do sídla spoločnosti je potrebné, aby podpísaná žiadosť bola zaslaná ako DOPORUČENÁ LISTOVÁ ZÁSIELKA, v opačnom prípade nebude akceptovaná.

Zmena v zákone č. 43/2004 Z. z. od roku 2018 

Ďalšou zmenou  zákona č. 43/2004 Z. z. od 01.02. 2018 je  umožnenie vyplácania dôchodku formou dočasného  dôchodku alebo programového výberu po splnení len jednej podmienky a to, že súčet sumy dôchodkov vyplácaných z tzv. I. piliera a sumy doživotného dôchodku z tzv. II. piliera bude vyšší ako referenčná suma, ktorú  na svojom webovom sídle zverejní Sociálna poisťovňa do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa referenčná suma určuje.

Referenčná suma platná v kalendárnom roku 2019 je 444,10 eur. Viac o tejto zmene si môžete prečítať na tomto odkaze