Kto môže vstúpiť do druhého piliera?

Aké sú legislatívne obmedzenia vstupu do druhého piliera? Kedy sa môžete stať jeho súčasťou?

Komu je druhý pilier určený?

Všetkým, ktorí už dnes zodpovedne myslia na svoju budúcnosť a chcú získať lepšie zabezpečenie v dôchodkovom veku.

Kto môže vstúpiť do druhého piliera?

Od 01. 01. 2013 môžu vstúpiť do druhého piliera:

a) fyzické osoby, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie a súčasne splnia podmienku, že  ku dňu podpisu zmluvy nedovŕšili 35 rokov veku.

b) fyzické osoby, ktoré boli pred 1.1.2005 dôchodkovo poistené, v období od 1.1.2005 do 30.6.2006 boli zaradené do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo študovali na strednej alebo vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku a počas tohto zaradenia alebo tejto sústavnej prípravy a po ich skončení  až do 31.12.2012 neboli dôchodkovo poistení ako zamestnanci, povinne dôchodkovo poistená SZČO alebo dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ak im po 31.12.2012 vzniklo dôchodkové poistenie.

c) fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta, ak bola sporiteľom  pred vznikom nároku na úrazovú rentu.  Za túto osobu platí poistné na starobné poistenie Sociálna poisťovňa.

Všetky vyššie uvedené fyzické osoby, ktoré budú spĺňať podmienky pre vstup do II. piliera, sa môžu dobrovoľne rozhodnúť či uzatvoria prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Pokiaľ sa rozhodnú uzatvoriť takúto zmluvu, účasť na starobnom dôchodkovom sporení im vzniká prvým kalendárnym dňom mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaregistrovaná v Sociálnej poisťovni.

Zmeny v starobnom dôchodkovom sporení

Najvýznamnejšie zmeny v starobnom dôchodkovom sporení nájdete na nasledujúcom odkaze