Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1

Výkonnosť k 30.06.2020

od začiatku roka 3,42 %
za 1 mesiac 1,47 %
za 3 mesiace 1,79 %
za 6 mesiacov 3,42 %
za 1 rok 3,03 %
za 3 roky (p.a.) 2,30 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,74 %
Cena podielu 0,050206 EUR
NAV 411 967 347,78 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.5.2020

Správy o nádejnom vývoji vakcíny, výrazný pokles šírenia nákazy, celosvetové uvoľňovanie karanténnych opatrení, spolu s prísľubom ďalšej pomoci od centrálnych bánk a vlád, dodali finančným trhom v máji optimizmus. Zvýšený dopyt po rizikovejších aktívach a silný rastový trend na akciových trhoch spôsobil pokles záujmu o bezpečné štátne dlhopisy krajín akými sú USA, Nemecko, ale napríklad aj Rakúsko a Francúzsko. Dlhopisové trhy nepodporila ani opätovná eskalácia čínsko-amerických vzťahov, keď americký prezident Donald Trump obvinil Čínu v súvislosti s pandémiou COVID-19 z „celosvetového masového zabíjania“.  Výnosy do splatnosti štátnych dlhopisov s vysokým ratingom väčšinu mája rástli tak na kratších, ako aj dlhších splatnostiach. Výnos 10-ročného amerického štátneho dlhopisu vzrástol o 1,33 bodu na úroveň 0,6526%. Nemecký štátny 10-ročný dlhopis zotrval v zápornom pásme -0,449%. Počas mája sa však vplyvom zvýšeného trhového optimizmu darilo štátnym dlhopisom krajín s nižším investičným ratingom a vyššou rizikovou prirážkou. Výraznejší pokles výnosov do splatnosti a nárast cien zaznamenali hlavne dlhopisy krajín V4, Grécka, Cypru, Talianska a Portugalska. Výnos 10-ročného štátneho dlhopisu Slovenska klesol o 38,3 bodov na úroveň 0,255%. Májové zníženie ratingu Slovenska z A+ na A agentúrou Fitch nemalo výraznejší vplyv na opätovný nárast výnosov do splatnosti. Tie stihli rásť už pred znížením známky, ktoré bolo dôsledkom dopadov koronakrízy. Výhľad od hlavných ratingových agentúr je stabilný. Zvýšenému záujmu sa tešili americké korporátne dlhopisy, zatiaľ čo európske si naopak mierne pohoršili. Euro na páre s USD v máji posilnilo o +1,33% na úroveň 1,1101 EUR/USD.

Dlhopisový garantovaný fond Stabilita zaznamenal za máj mierny pokles len o  -0,04%. Od začiatku roka dosahuje ako jediný garantovaný dlhopisový dôchodkový fond na Slovensku kladné zhodnotenie na úrovni +1,97%, čím výrazne prekonáva svoju konkurenciu. Počas mesiaca nedošlo v portfóliu fondu k výrazným zmenám. Prítomné riziká ďalšej eskalácie zahraničnoobchodných vzťahov, prudká recesia svetových ekonomík a rapídne narastajúca nezamestnanosť naznačujú, že zlákať sa súčasnou vlnou optimizmu nemusí byť správne. V riadení portfólia ostávame naďalej defenzívni a zameriavame sa na najkvalitnejšie dlhopisy s vysokým ratingom.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.