Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1

Výkonnosť k 19.10.2020

od začiatku roka 4,93 %
za 1 mesiac 0,50 %
za 3 mesiace 1,08 %
za 6 mesiacov 3,47 %
za 1 rok 3,85 %
za 3 roky (p.a.) 2,33 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,79 %
Cena podielu 0,050938 EUR
NAV 425 336 184,50 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 30.9.2020

Koniec leta sa na finančných trhoch niesol v pomerne pesimistickom duchu, čo pomáhalo bezpečným aktívam. Prvý výraznejší pokles svetových akciových indexov od marca tohto roku spustili výpredaje akcií
z technologického sektoru a sektoru bankovníctva spôsobený finančným škandálom medzinárodných bánk týkajúci sa dlhoročného prania špinavých peňazí. S príchodom jesene sa nanešťastie potvrdili obavy spojené so zrýchlením šírenia vírusového ochorenia COVID-19. Celosvetovo rýchlo narastajúci počet prípadov viedol k obavám z nových karanténnych opatrení, ktoré by mohli spomaliť už tak nedostatočné tempo ekonomického oživenia. Investorov však sklamali centrálne banky, ktoré na svojich septembrových zasadnutiach nepriniesli žiadne nové stimuly, na ktorých sú svetové akciové trhy závislé už od konca marca. Neistota a narastajúci pesimizmus vyzdvihli investície do dlhopisov s preferenciou európskeho regiónu. Pokles výnosov a s tým spojený nárast cien zaznamenali štátne dlhopisy naprieč všetkými splatnosťami, či už v prípade krajín s vysokým investičným ratingom, ako aj v prípade krajín s nižším investičným ratingom a vyššou kreditnou prirážkou. Najvýraznejší pokles výnosov do splatnosti zaznamenali štátne dlhopisy južnej Európy, no nezaostávali ani Nemecko a Francúzsko.

Pokles výnosu do splatnosti amerického 10-ročného štátneho dlhopisu o 2,08b na 0,6840% zaostal za 10-ročným nemeckým štátnym dlhopisom, ktorého výnos poklesol o 12,5b na úroveň -0,5230%. Išlo o najvýraznejší pokles od februára tohto roku. Výnos do splatnosti 10-ročného slovenského štátneho dlhopisu klesol o 4,1b na -0,2%. Ceny dlhopisov inverzne rástli.

Euro na páre s USD oslabilo o 1,80% po tom, ako americký dolár v reakcií na nárast trhovej neistoty posilnil a opustil tak svoje dvojročné minimum.

Dlhopisový garantovaný fond Stabilita vzrástol v septembri o +1,06%. Od začiatku roka dosiahol kladné zhodnotenie +4,33%, čím opäť potvrdzuje pozíciu trhovej jednotky.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-sporiteľovi.