Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 17.04.2019

od začiatku roka 2,02 %
za 1 mesiac 0,18 %
za 3 mesiace 1,60 %
za 6 mesiacov 1,23 %
za 1 rok -1,65 %
za 3 roky (p.a.) 1,17 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,53 %
Cena podielu 0,047202 EUR
NAV 365 677 086,46 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 29.03.2019

Dlhopisový trh zaznamenal v marci prílev investorov, ktorí sa presúvali z akcií do bezpečnejších aktív. Dôvodom bola neistota, ktorú na trh prinieslo zhoršenie výhľadu ekonomiky zo strany Európskej centrálnej banky aj americkej centrálnej banky Fed, slabé ekonomické dáta eurozóny a stále nedoriešená otázka brexitu. Od začiatku mesiaca klesali výnosy dlhopisov z jadra eurozóny, periférie ale aj v USA. Výnosy slovenských 10-ročných dlhopisov poklesli z 0,804% na 0,565%. Rastúce obavy zo smerovania nemeckej ekonomiky súčasne so strachom z brexitu, ktorý by pre Nemecko znamenal zníženie vývozu, spôsobili pokles výnosov 10-ročných nemeckých dlhopisov do záporných hodnôt (na -0,072%) prvýkrát od októbra 2016. Ku koncu marca sme tiež boli svedkami situácie, kedy sa v USA výnosy dlhopisov s krátkou splatnosťou dostali o niečo vyššie ako výnosy dlhopisov so strednou splatnosťou. Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov poklesli z 2,715% na 2,405%, zatiaľ čo 6-mesačné americké dlhopisy dosahovali na konci marca výnosnosť 2,429%.

Marcové zasadnutie americkej centrálnej banky Fed neprinieslo žiadne prekvapenia, sadzby v USA zostali nezmenené a rovnako aj v prognóze na tento rok sa nepočíta so zmenou sadzieb. Fed tiež znížil svoje odhady pre rast ekonomiky USA a inflácie. Európska centrálna banka (ECB) v marci sadzby nezvýšila a tiež vyhlásila, že ich v roku 2019 meniť nebude. Zároveň, s platnosťou od septembra 2019 do marca 2021 zaviedla ďalšie kolo lacných úverov pre banky v podobe TLTRO III.

Menové trhy boli ovplyvnené najmä zasadnutiami hlavných svetových centrálnych bánk. Európska mena výrazne oslabovala po upravení prognózy vývoja ekonomiky zo strany ECB. Euru ani libre nepridáva na sile ani neprehľadná situácia okolo brexitu. Menový pár EUR/USD uzatváral mesiac na hodnote 1,1218, čo predstavuje oslabenie eura o 1,35%. Menový pár EUR/GBP posilnil o 0,38% na hodnotu 0,86064.

Fond Stabilita zaznamenal za marec zisk 0,28%. Za tento rok k 29.3.2019 fond posilnil o 1,84%. Počas mesiaca sme do fondu nakúpili slovenské dlhopisy, zvýšili sme podiel amerických štátnych dlhopisov a znížili sme podiel dlhopisov strednej a východnej Európy. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde sa zvýšila na hodnotu 2,25.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.