Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 22.05.2018

od začiatku roka -1,00 %
za 1 mesiac -1,29 %
za 3 mesiace -1,25 %
za 6 mesiacov -0,74 %
za 1 rok 1,30 %
za 3 roky (p.a.) 2,01 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,74 %
Cena podielu 0,047377 EUR
NAV 347 741 027,79 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 30.04.2018

Apríl priniesol na finančné trhy upokojenie. Hroziaca obchodná vojna medzi Čínou a USA ustúpila do pozadia. Negatívne dáta z európskej ekonomiky boli kompenzované dobrými výsledkami firiem z práve prebiehajúcej výsledkovej sezóny.

V Európe prichádzali počas mesiaca negatívne prekvapenia v podobe nižších predstihových ukazovateľov i tzv. tvrdých indikátorov. Horšie dáta možno považovať za dočasné, posledné obdobie boli výsledky v priemere viac než dobré. Európska centrálna banka na posledné dáta reagovala upokojujúco, keďže nešlo o prekvapenia, ktoré by vyvolávali obavy z recesie v blízkej dobe. Napriek tomu sa očakávania trhu o skoršom zdvíhaní sadzieb posunuli na neskôr. ECB bude musieť okolo leta oznámiť spôsob a termín ukončenia ešte stále prebiehajúceho kvantitatívneho uvoľnenia. Medzinárodní pozorovatelia vyzdvihli schopnosť Grécka udržať sa na finančných trhoch bez prídavných finančných injekcií. Od roku 2010 medzinárodní veritelia zachraňovali grécku ekonomiku až trikrát. Po skončení pomoci by mali byť už Atény schopné nachádzať  zdroje na medzinárodnom finančnom trhu samy.

Výnosy dlhopisov v eurozóne i v USA zväčša rástli (ich ceny inverzne klesali). Výnos 10-ročného nemeckého dlhopisu v apríli stúpol na 0,557%. Pri kratšej splatnosti 5 rokov sa výnos do splatnosti dlhopisu nachvíľu dostal do kladného teritória, mesiac uzavrel blízko pod nulou. Španielsky dlhopis so splatnosťou 10 rokov niesol 1,279%. Výnos talianskeho 10-ročného dlhopisu sa na mesačnej báze takmer nezmenil (1,788%). Periféria Európy stále prináša vyššie výnosy do splatnosti. Výnos 10-ročného rumunského dlhopisu vzrástol najmä po treťom zvýšení sadzieb rumunskou centrálnou bankou. Výnos 10-ročného amerického dlhopisu sa v druhej polovici apríla dostal nad 3%, kde bol naposledy v decembri roku 2013. Rozpätie medzi dlhšou a kratšou splatnosťou amerických dlhopisov kleslo až na úroveň predkrízového roku 2007. 

Euro voči americkému doláru oslabilo o 2% na úroveň 1,2078 EUR/USD, keď menový pár konečne odzrkadľoval rozširujúce sa rozpätie medzi výnosmi štátnych dlhopisov USA a eurozóny.

Počas apríla sme vyplatené úroky reinvestovali nákupom podnikového dlhopisu. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde Stabilita za posledný mesiac mierne klesla na hodnotu 1,08. Fond za apríl podrástol o 0,10%. V horizonte jedného roka dosiahol výnos 2,88%.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.