Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 21.03.2019

od začiatku roka 1,91 %
za 1 mesiac 0,82 %
za 3 mesiace 1,69 %
za 6 mesiacov 0,25 %
za 1 rok -1,26 %
za 3 roky (p.a.) 1,23 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,54 %
Cena podielu 0,047153 EUR
NAV 363 342 947,76 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 28.02.2019

Zhoršovanie ekonomických prognóz naprieč Európou viedlo zo začiatku mesiaca k presunu pozornosti investorov na bezpečnejšie aktíva, hlavne na dlhopisy. Podľa prognózy Európskej komisie by malo hospodárstvo eurozóny tento rok vzrásť len o 1,3% (v predchádzajúcej prognóze EK očakávala rast o 1,9%). Poklesla aj dôvera investorov v ekonomiku eurozóny, ktorá je na najnižšej úrovni za viac ako 4 roky. Hlavným dôvodom sú najmä obavy spojené s odchodom Británie z EÚ, prípadne riziko obchodných vojen vedených zo strany USA, čo dáva predpoklad k nárastu protekcionizmu. V prvom februárovom týždni sa záujem investorov sústredil najmä na americké a nemecké dlhopisy, následkom čoho ich výnosy klesali. Rast akcií a ústup od dlhopisov v priebehu mesiaca ťahala šanca na ukončenie sporu o americký rozpočet, čím by odpadla možnosť ďalšieho government shutdown-u. Čiastočný odklon investorov od amerických dlhopisov sa prejavil v raste ich výnosov v druhej polovici mesiaca. Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov stúpli za február o 8,57 bps na úroveň 2,715%. Ku koncu mesiaca poklesli výnosy na periférií a mierne rástli v jadre eurozóny. Výnos 10-ročných nemeckých dlhopisov sa odlepil od lokálneho dna a stúpol o 3,4 bps na úroveň 0,182%. O niečo výraznejšie rástli nemecké dlhopisy s kratšou splatnosťou. Talianske dlhopisy podporilo  ponechanie ratingovej známky BBB od agentúry Fitch.

Centrálne banky vo februári do diania na finančných trhoch nezasahovali. Zástupca Európskej centrálnej banky Benoît Coeuré počas svojho príhovoru otvoril otázku ďalšieho programu na cielené poskytovanie dlhodobej likvidity bankám (TLTRO). Takéto opatrenie by sa prejavilo poklesom výnosov a oslabovaním eura.

Z makroekonomických dát karty zamiešali výsledky obchodných bilancií alebo inflácie. Deficit klesal USA a Veľkej Británii, naopak výrazné zníženie prebytku zaznamenalo Nemecko a Čína. Inflácia vo všetkých spomenutých ekonomikách klesala. Ďalšie prichádzajúce dáta mali zmiešaný vplyv najmä na americký dolár. Pozitívne sa vyvíjal americký trh práce, kde sa zamestnanosť mimo poľnohospodárskeho sektora zvýšila o 304 tis. nových pracovných miest. Zverejnené boli slabšie americké maloobchodné dáta z konca minulého roka, ktoré sa oneskorili v dôsledku uzavretia štátnych inštitúcií v USA.   Eurodolár uzatváral február na hodnote 1,1371 EUR/USD, čo predstavuje oslabenie eura o 0,67%.

Fond Stabilita zaznamenal za február zisk 0,79%. Za tento rok k 28.2.2019 fond posilnil o 1,56%. Počas mesiaca nedošlo v zložení majetku fondu k výrazným zmenám. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde klesla na hodnotu 0,75. Za rok 2019 dosiahla Stabilita najvyššiu výkonnosť medzi garantovanými dlhopisovými fondmi. Fond Stabilita je vo svojej konkurencii dlhodobo najvýkonnejším fondom od svojho vzniku.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.