Dobrovoľné príspevky

Každý sporiteľ v II. pilieri má možnosť dobrovoľne si prispievať na svoj osobný dôchodkový účet formou dobrovoľných príspevkov. Dobrovoľné príspevky Vám ponúkajú spôsob ako si môžete Váš dôchodok ešte navýšiť. Investujete svoje peniaze efektívne! 

Čo je daňová úľava resp. daňové zvýhodnenie pre sporiteľa?

Od roku 2017 dochádza k zmene a dobrovoľné príspevky zaplatené na starobné dôchodkové sporenie nie sú viac daňovo uznateľnou položkou. Daňové zvýhodnenie dobrovoľných príspekov do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) bolo možné len do konca roka 2016, t.j. uvedené daňové zvýhodnene si mal sporiteľ možnosť uplatniť posledný krát za rok 2016.

 

Ako postupovať, ak si chcete prispievať do II. piliera dobrovoľnými príspevkami

Možnosť č. 1 - online cez "e-sporiteľ":

 • na hlavnej stránke webu www.dsspabk.sk sa prihláste do e-sporiteľa
 • v časti "Žiadosti o zmenu" prejdite na možnosť "Zmena v zasielaní dobrovoľných príspevkov" 
 • označte možnosť "Posielanie dobrovoľných príspevkov" a kliknite na tlačidlo "POSLAŤ ŽIADOSŤ"

Možnosť č. 2 - navštívte obchodné miesto:

 • oznámte, že máte záujem posielať si dobrovoľné príspevky do II. piliera,
 • vypíšte potrebnú žiadosť,
 • po podpise žiadosti zašle pracovník obchodného miesta žiadosť do sídla DSS,
 • zoznam obchodných miest nájdete na http://dsspabk.sk/obchodne-miesta/.

Možnosť č. 3 - zašlite poštou dodatok k zmluve:

 • z webstránky www.dsspabk.sk si stiahnite tlačivo Žiadosť o zmenu zmluvy - dobrovoľné príspevky,
 • vypísané tlačivo zašlite na adresu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
 • ak pošlete tlačivo doporučene, nemusí byť váš podpis overený úradne,
 • ak zašlete tlačivo ako obyčajnú listovú zásielku, musí byť váš podpis overený úradne (notárom alebo matrikou), prípadne pracovníkom na obchodnom mieste.

Prispievať si môžete:

1. SAMOSTATNE

 • dobrovoľné príspevky môžete posielať bankovým prevodom na účet IBAN SK74 7500 0000 0002 5514 1403, BIC/SWIFT: CEKOSKBX,
 • ako variabilný symbol uveďte rodné číslo sporiteľa,
 • ako špecifický symbol môžete uviesť číslo zmluvy (tento údaj je nepovinný),
 • výšku a frekvenciu svojho príspevku môžete kedykoľvek neobmedzene zmeniť.

2. PROSTREDNÍCTVOM ZAMESTNÁVATEĽA

 • ako zamestnanec môžete so zamestnávateľom uzatvoriť písomnú dohodu o odvádzaní dobrovoľných príspevkov na svoj osobný dôchodkový účet,
 • vaše dobrovoľné príspevky bude zamestnávateľ odvádzať na účet IBAN SK74 7500 0000 0002 5514 1403, BIC/SWIFT: CEKOSKBX,
 • ako variabilný symbol zamestnávateľ uvedie svoje IČO,
 • zmenu výšky príspevku si sporiteľ musí dohodnúť so zamestnávateľom.

Zmluvný základ platenia dobrovoľných príspevkov

a) sporitelia od 01.01.2013, musia možnosť platenia dobrovoľných príspevkov uviesť v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení,

b) sporitelia k 31.12.2012, musia uzatvoriť dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Povinnosť DSS voči sporiteľom, ktorí budú platiť dobrovoľné príspevky

 • nesmie voči sporiteľovi uplatňovať sankcie, pokiaľ sa sporiteľ rozhodne prestať platiť dobrovoľné príspevky,
 • raz ročne zaslať sporiteľovi súčet zaplatených dobrovoľných príspevkov,
 • pokiaľ sa DSS nepodarí všetkými dostupnými prostriedkami identifikovať platiteľa dobrovoľného príspevku, tento príspevok vrátiť na účet, z ktorého platba prišla,
 • v prípade ukončenia postavenia sporiteľa, vrátiť zaplatené dobrovoľné príspevky na účet sporiteľa.