Prosperita akciový negarantovaný d.f.

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22.3.2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

Aktuálne údaje o fonde

Hodnota dôchodkovej jednotky 0,038497
Dátum aktualizácie 23. 4. 2014 0:00:00
Čistá hodnota majetku 39 742 273,29

Výkonnosť fondu

1 mesiac (v %) 1,67
3 mesiace (v %) 1,18
6 mesiacov (v %) 2,78
1 rok (v % p.a.) 3,79
2 roky (v % p.a.) 4,20
3 roky (v % p.a.) 3,46
Od vzniku (v % p.a.) 1,67

Popis fondu

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky,  d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie  spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom. Cieľom investičnej stratégie fondu je maximalizovanie hodnoty podielu v dlhodobom časovom horizonte.

Komentár

k 31.03.2014

Ukazovatele ekonomickej aktivity v USA priniesli v marci zmiešané výsledky, pričom tie negatívne boli naďalej pripisované extrémne zlému počasiu v zime. Zotavovať po zime sa začína aj trh práce, ktorý vytvoril vo februári 175 tisíc nových pracovných miest. Americká centrálna banka FED nepredpokladá výrazný negatívny vplyv počasia na prebehajúce oživenie. Na svojom zasadnutí tak pokračovala v znižovaní ekonomických stimulov (tzv. „Tapering“). Dôležitý bol najmä následný komentár novej predsedníčky Jannet Yellenovej, ktorá pripustila aj skoršie zvyšovanie sadzieb v USA, ako predpokladal trh. V eurozóne prevažovali pozitívne výsledky ukazovateľov v súlade s prebiehajúcim miernym oživením. Indikátory ekonomickej aktivity sú vo väčšine krajín na úrovniach, ktoré predstavujú rast ekonomiky. Hlavným strašiakom centrálnych bankárov najmä v eurozóne je veľmi nízka inflácia na úrovni 0,7%, pre porovnanie v USA je inflácia na úrovni 1,1%. Ďalším dôležitým geopolitických faktorom vplývajúcim na vývoj trhov je kríza na Ukrajine a faktické pričlenenie Krymu k Ruskej federácii. Toto riziko spôsobilo počas mesiaca zvýšenú volatilitu (tzv. rozkolísanie) na finančných trhoch. Spolu s nízkou infláciu stlačili tieto geopolitické faktory trhové výnosy 10 ročných nemeckých štátnych dlhopisov v polovici mesiaca k 1,50%. Ku koncu marca sa vrátili opäť na úroveň 1,57%, čo je však v porovnaní s februárom aj tak o 0,06% nižšie. Americké výnosy naopak skončili mesiac o 0,07% vyššie a rozdiel medzi výnosmi amerických dlhopisov voči európskym sa tak ďalej zväčšil. V rámci Európy sa rozdiel vo výnose dlhopisov medzi štátnymi nemeckými dlhopismi a dlhopismi periférnych krajín ako Taliansko, Španielsko, Írsko markantne znížil.

Ceny akcií sa za mesiac v priemere takmer nepohli. Detailný pohľad nám však poskytne rozdiely medzi jednotlivými regiónmi i sektormi. Kým v USA rástli hlavné indexy a nedarilo sa technologickým titulom, akcie v Európe klesali, predovšetkým v Rusku (Krymská kríza). Pozitívny vývoj bol napríklad na akciových trhoch  v Brazílii alebo Indii.

Kurz eura voči USD sa z úrovne 1,38 nezmenil a pohyboval sa v úzkom pásme +- 1 cent.

V rámci mesiaca marec sa realizovali v portfóliách dôchodkových fondov obchody s dlhopismi bez zásadného vplyvu na duráciu fondov (citlivosť na pohyb úrokových mier). Akciovú zložku sme mierne znížili, pričom v rámci regionálnej akciovej alokácie fondov dôraz v dôsledku geopolitických rizík ostal na vyspelé trhy.  

Štruktúra fondu

Štruktúra fondu

Graf vývoja fondu

Priradené dokumenty

Zobraziť historické ceny a grafy

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILTA , negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu, pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Dizajn a programovanie: Millennium