Základné informácie o fondoch

Základné informácie o fondoch

Fond Stabilita dlhopisový garantovaný d.f. Benefit zmiešaný negarantovaný d.f. Prosperita akciový negarantovaný d.f. Perspektíva indexový negarantovaný d.f.
ISIN kód - - - -
Typ fondu Dôchodkové fondy Dôchodkové fondy Dôchodkové fondy Dôchodkové fondy
Mena EUR EUR EUR EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22.3.2005 22.3.2005 22.3.2005 23.4.2012
Depozitár fondu ČSOB, a.s. ČSOB, a.s. ČSOB, a.s. ČSOB, a.s.
Domicil SR SR SR SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a. 0,3% p.a. 0,3% p.a. 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1% 1% 1% 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1 koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1 koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1 koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1

Graf vývoja fondov

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA , negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu, pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

 

Dizajn a programovanie: Millennium