O nás

 

Kontaktné údaje
Obchodné meno: Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02, Bratislava
IČO: 35 904 305
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3443/B

 

Akcionár so 100% podielom na hlasovacích právach a základnom imaní
Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava
811 02 Slovenská republika

 

Základné imanie
11 949 810, 48 €

 

Predstavenstvo:
Predseda predstavenstva: Ing. Stanislav Žofčák
Člen predstavenstva: Mgr. Jaroslav Pilát
Člen predstavenstva: Ing. Vladimír Salkovič

 

Dozorná rada:
Ing. Daniela Papaiová
JUDr. Ján Nosko
Ing. Dana Kondrótová

 

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

 

Dizajn a programovanie: Millennium