Valné zhromaždenia

Komplexné informácie o výsledkoch hlasovania na valných zhromaždeniach.

Valné zhromaždenia z roku 2017

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. zo dňa  25.01.2017

Zmena stanov spoločnosti

Výsledky hlasovania:                                                               

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár.

Za hlasovalo:  100% hlasov

Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti s účinnosťou odo dňa 25.01.2017

Valné zhromaždenia z roku 2016

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. zo dňa  19.01.2016

Zmena stanov spoločnosti

Výsledky hlasovania:                                                               

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár.

Za hlasovalo:  100% hlasov

Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti s účinnosťou odo dňa 19.01.2016.

 

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. zo dňa  10.05.2016

Riadna individuálna účtová závierka spoločnosti a dôchodkových fondov za rok končiaci k 31.12.2015

Výsledky hlasovania:                                                               

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo:  100% hlasov

Valné zhromaždenie dňa 10.05.2016 schválilo:

 1. riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2015
 2. riadnu individuálnu účtovnú závierku dôchodkového fondu STABILITA, BENEFIT, PROSPERITA, PERSPEKTÍVA za rok končiaci k 31.12.2015
 3. návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku spoločnosti a dôchodkových fondov
 4. výročnú správu za rok končiaci k 31.12.2015
 5. zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok končiaci k 2015
 6. správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok končiaci k 2015

Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.. zo dňa 10.05.2016

Voľba členov predstavenstva (opätovná voľba)

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár.

Za hlasovalo: 100% hlasov

Valné zhromaždenie zvolilo do funkcie predsedu predstavenstva Ing. Stanislava Žofčáka a za člena predstavenstva Mgr. Jaroslav Piláta s účinnosťou odo dňu 19.05.2016.

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. zo dňa  05.10.2016

Zmena v orgánoch spoločnosti

Výsledky hlasovania:                                                               

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár.

Za hlasovalo:  100% hlasov

Valné zhromaždenie dňa 5.10.2016 vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Ing. Stanislava Žofčáka

Valné zhromaždenie dňa 5.10.2016 zvolilo do funkcie člena predstavenstva Ing. Michala Hausnera.

Valné zhromaždenie dňa 5.10.2016  určilo za predsedu predstavenstva Mgr. Jaroslava Piláta

Valné zhromaždenie dňa 5.10.2016  2016 vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Ing. Stanislava Varcholíka

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. zo dňa  16.11.2016

Zmena dozornej rady

Výsledky hlasovania:                                                               

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár.

Za hlasovalo:  100% hlasov

Valné zhromaždenie dňa 16.11.2016 zvolilo do funkcie člena dozornej rady Ing. Zuzanu Adamovú.

Valné zhromaždenia z roku 2015

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. zo dňa 28.04.2015

Riadna individuálna účtová závierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2014

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo:  100% hlasov

Valné zhromaždenie schválilo:

 1. riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2014
 2. riadnu individuálnu účtovnú závierku dôchodkového fondu STABILITA, BENEFIT, PROSPERITA, PERSPEKTÍVA
 3. návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku spoločnosti a dôchodkových fondov
 4. výročnú správu za rok končiaci k 31.12.2014
 5. zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok končiaci k 2014
 6. správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok končiaci k 2014

Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.. zo dňa 16.06.2015

Menovanie členov dozornej rady

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: . 100% hlasov

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie ukončenie funkčného obdobia členov dozornej rady spoločnosti Ing. Dany Kondrótovej a JUDr. Jána Noska

Valné zhromaždenie zvolilo s účinnosťou ku dňu 16.06.2015 JUDr. Mareka Tardu a Ing. Slavomíra Varcholíka za člena dozornej rady .

Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.. zo dňa 22.09.2015

Menovanie členov dozornej rady

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 100% hlasov

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie ukončenie funkčného obdobia člena dozornej rady spoločnosti JUDr. Mareka Tardu

Valné zhromaždenie zvolilo s účinnosťou ku dňu 22.09.2015  Ing. Andreja Zaťka za člena dozornej rady

 

Valné zhromaždenia z roku 2014

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. zo dňa 22.04.2014

1) Riadna individuálna účtová závierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2013

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok končiaci k 31.12.2013,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške  234 897,09 €  jeho  prevodom na účet neuhradená strata minulých rokov.

2) Riadna individuálna účtová závierka dôchodkového fondu STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.   za rok končiaci k 31.12.2013

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku konzervatívneho dôchodkového fondu STABILITA za rok končiaci k 31.12.2013,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške 1.730.051,71 €  jeho prevodom na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

3) Riadna individuálna účtová závierka vyváženého dôchodkového fondu BENEFIT negarantovaný zmiešaný d.f.  za rok končiaci k 31.12.2013

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku vyváženého dôchodkového fondu BENEFIT za rok končiaci k 31.12.2013,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške:

1.329.370,60 € jeho prevodom na účet  nerozdelený zisk minulých rokov

4) Riadna individuálna účtová závierka rastového dôchodkového fondu PROSPERITA negarantovaný akciový d.f. za rok končiaci k 31.12.2013

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku rastového dôchodkového fondu PROSPERITA za rok končiaci k 31.12.2013,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške  3.656.183,62 €  jeho prevodom na účet  nerozdelený zisk z minulých rokov

5) Riadna individuálna účtová závierka rastového dôchodkového fond PERESPEKTÍVA negarantovaný indexový d.f. za rok končiaci k 31.12.2013

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku rastového dôchodkového fondu PERSPEKTÍVA za rok končiaci k 31.12.2013,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške  151.986,91 €  jeho prevodom na účet  nerozdelený zisk z minulých rokov

Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. zo dňa 22.04.2014

6) Zmena stanov a prijatie nového znenia stanov

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár 

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie rozhodlo o zrušení doterajších stanov spoločnosti  platných od 12.02.2013 v celom rozsahu

b) Valné zhromaždenie prijalo nové znenie stanov spoločnosti s platnosťou od 22.04.2014

Valné zhromaždenia z roku 2013

Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.. zo dňa 01.10.2013

Menovanie členov dozornej rady

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. zo dňa 30.04.2013

1) Riadna individuálna účtová závierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2012

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok končiaci k 31.12.2012,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na vysporiadanie straty vo výške  165 580,12€  jej prevodom na účet neuhradená strata minulých rokov.

c) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na použitie emisného ážia vo výške 10 788 023,63 na vykrytie neuhradených strát minulých rokov spoločnosti .
 

2) Riadna individuálna účtová závierka dôchodkového fondu STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.   za rok končiaci k 31.12.2012

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku konzervatívneho dôchodkového fondu STABILITA za rok končiaci k 31.12.2012,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške 1. 243. 245,04  jeho prevodom na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

3) Riadna individuálna účtová závierka vyváženého dôchodkového fondu BENEFIT negarantovaný zmiešaný d.f.  za rok končiaci k 31.12.2012

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku vyváženého dôchodkového fondu BENEFIT za rok končiaci k 31.12.2012,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške:

        a) 3.213.493,35 € jeho prevodom na účet  neuhradená strata minulých rokov

4) Riadna individuálna účtová závierka rastového dôchodkového fondu PROSPERITA negarantovaný akciový d.f. za rok končiaci k 31.12.2012

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku rastového dôchodkového fondu PROSPERITA za rok končiaci k 31.12.2012,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške  1.022.524,73 €  jeho prevodom na účet  neuhradená strata minulých rokov

c) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške  6.319.514,77 € jeho prevodom na účet nerozdelený zisk z minulých rokov

5) Riadna individuálna účtová závierka rastového dôchodkového fond PERESPEKTÍVA negarantovaný indexový d.f. za rok končiaci k 31.12.2012

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku rastového dôchodkového fondu PERSPEKTÍVA za rok končiaci k 31.12.2012,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške  11.579,83 €  jeho prevodom na účet  neuhradená strata minulých rokov

Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.. zo dňa 12.2.2013

1) Zmena stanov a prijatie nového znenia stanov

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár 

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

2) Voľba nového člena predstavenstva spoločnosti

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár 

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

3) Odvolanie členov dozornej rady

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

4) Menovanie členov dozornej rady

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

Valné zhromaždenia z roku 2012

Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.. zo dňa 16.7.2012

1) Zmena stanov a prijatie nového znenia stanov

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár 

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. zo dňa 11.06.2012

1) Riadna individuálna účtová závierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2011

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok končiaci k 31.12.2011,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na vysporiadanie straty vo výške 541 033,24 €  jej prevodom na účet neuhradená strata minulých rokov.

2) Riadna individuálna účtová závierka konzervatívneho dôchodkového fondu STABILITA  za rok končiaci k 31.12.2011

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku konzervatívneho dôchodkového fondu STABILITA za rok končiaci k 31.12.2011,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške 166 817,82 € jeho prevodom na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

3) Riadna individuálna účtová závierka vyváženého dôchodkového fondu BENEFIT  za rok končiaci k 31.12.2011

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku vyváženého dôchodkového fondu BENEFIT za rok končiaci k 31.12.2011,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške:

         a) 834 972,22 € jeho prevodom na účet  neuhradená strata minulých rokov

         b) 18 179,13 € jeho prevodom na účet nerozdelený zisk z minulých rokov

4) Riadna individuálna účtová závierka rastového dôchodkového fondu PROSPERITA  za rok končiaci k 31.12.2011

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku rastového dôchodkového fondu PROSPERITA za rok končiaci k 31.12.2011,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške  1 891 606,37 €  jeho prevodom na účet nerozdelený zisk z minulých rokov

Valné zhromaždenia z roku 2011

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. zo dňa 16.08.2011

1) Riadna individuálna účtová závierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2010

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok končiaci k 31.12.2010,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na vysporiadanie straty vo výške 1 126 467,71 €  jej prevodom na účet neuhradená strata minulých rokov.

2) Riadna individuálna účtová závierka konzervatívneho dôchodkového fondu STABILITA  za rok končiaci k 31.12.2010

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku konzervatívneho dôchodkového fondu STABILITA za rok končiaci k 31.12.2010,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške 94 310,82 € jeho prevodom na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

3) Riadna individuálna účtová závierka vyváženého dôchodkového fondu BENEFIT  za rok končiaci k 31.12.2010

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku vyváženého dôchodkového fondu BENEFIT za rok končiaci k 31.12.2010,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške 642 887,27 € jeho prevodom na účet  neuhradená strata minulých rokov.

4) Riadna individuálna účtová závierka rastového dôchodkového fondu PROSPERITA  za rok končiaci k 31.12.2010

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

a) Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku rastového dôchodkového fondu PROSPERITA za rok končiaci k 31.12.2010,

b) Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku vo výške 1 490 352,14 €  jeho prevodom na účet neuhradená strata minulých rokov.

Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti ČSOB d.s.s., a.s.. zo dňa 02.06.2011

1) Zmena stanov ČSOB d.s.s., a.s.

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

2) Zmluvy o výkone funkcie s členmi predstavenstva ČSOB d.s.s., a.s.

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

3) Zmluvy o výkone funkcie s členmi dozornej rady ČSOB d.s.s., a.s.

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

Rozhodnutie jediného akcionára Československej obchodnej banky, a.s. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti ČSOB d.s.s., a.s.. zo dňa 14.04.2011

1) Odvolanie členov dozornej rady

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

2) Menovanie členov dozornej rady

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

Valné zhromaždenia z roku 2010

Rozhodnutie jediného akcionára Československej obchodnej banky  pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti ČSOB d.s.s., a.s.. zo dňa 10.12.2010

1) Menovanie člena dozornej rady

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

Rozhodnutie jediného akcionára Československej obchodnej banky  pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti ČSOB d.s.s., a.s.. zo dňa 17.09.2010

1) Menovanie člena dozornej rady

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

Rozhodnutie jediného akcionára Československej obchodnej banky  pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti ČSOB d.s.s., a.s.. zo dňa 30.06.2010

1) Schválenie hospodárskych výsledkov spoločnosti a dôchodkových fondov za rok končiaci k 31.12.2009

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

2) Menovanie členy výboru pre audit

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

3) Schválenie audítora pre rok obchodný rok 2010

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

Valné zhromaždenia z roku 2009

Rozhodnutie jediného akcionára Československej obchodnej banky  pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti ČSOB d.s.s., a.s.. zo dňa 06.10.2009

1) Odvolanie členov dozornej rady ČSOB d.s.s., a.s.

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

2) Menovanie členov dozornej rady ČSOB d.s.s., a.s.

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

Rozhodnutie jediného akcionára Československej obchodnej banky  pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti ČSOB d.s.s., a.s.. zo dňa 01.07.2009

1) Schválenie hospodárskych výsledkov spoločnosti a dôchodkových fondov za rok končiaci k 31.12.2008

 Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

Rozhodnutie jediného akcionára Československej obchodnej banky  pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti ČSOB d.s.s., a.s.. zo dňa 07.04.2009

1) Odvolanie člena dozornej rady ČSOB d.s.s., a.s.

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%

2) Menovanie člena dozornej rady ČSOB d.s.s., a.s.

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 36 kusov akcií, čo predstavuje 36 hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: 36 hlasov, t.j. 100%