O DSS Poštovej banky

Je správcovská spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je starobné dôchodkové sporenie, ktoré dáva svojim sporiteľom možnosť sporiť si sám pre seba, na svoj dôchodok, a tak si zabezpečiť dôstojnú starobu.

Charakteristika spoločnosti

Dôchodková správcovská spoločnosť  Poštovej banky je správcovská spoločnosť, ktorej hlavnou úlohou je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia, podľa zákona 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

Základné informácie

Kontaktné údaje
Obchodné meno: Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02, Bratislava
IČO: 35 904 305
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3443/B

Akcionár so 100% podielom na hlasovacích právach a základnom imaní
Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava
811 02 Slovenská republika

Základné imanie
11 949 810, 48 €

Predstavenstvo:
Predseda predstavenstva: Mgr. Jaroslav Pilát
Člen predstavenstva: Ing. Vladimír Salkovič
Člen predstavenstva: Ing. Michal Hausner

Dozorná rada:
Ing. Andrej Zaťko
Ing. Daniela Pápaiová

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Prečo si vybrať DSS Poštovej banky?

  • dlhoročné skúsenosti so zhodnocovaním úspor sporiteľov na finančných a kapitálových  trhoch doma aj v zahraničí
  • dostupnosť klientovi -prístupnosť obchodných miest (pobočková sieť, vybrané pošty)
  • elektronický prístup  k osobnému dôchodkovému účtu prostredníctvom www.dsspabk.sk
  • flexibilné riešenie požiadaviek – zodpovedanie otázok, žiadosť o mimoriadny výpis, kópia zmluvy, duplikát výpisu
  • neustále si získavame dôveru širokej verejnosti ako odborníka na oblasť investovania v rámci II. dôchodkového piliera a upevňujeme svoju pozíciu na trhu