Stabilita

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky bol založený v roku 2005.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

O fonde

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
  • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde: vypočíta sa podľa vzorca uvedeného v Štatúte príslušného dôchodkového fondu, pričom koeficient na určenie výšku odplaty je 0,1%

Výkonnosť k 14.02.2019

od začiatku roka 0,95 %
za 1 mesiac 0,39 %
za 3 mesiace 0,90 %
za 6 mesiacov -0,09 %
za 1 rok -2,56 %
za 3 roky (p.a.) 1,29 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,49 %
Cena podielu 0,046709 EUR
NAV 358 237 981,49 EUR

Graf

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Online vyplnenie zmluvy

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Komentár

k 31.01.2019

Po upokojení obáv investorov z klesajúceho globálneho ekonomického rastu sa výnosy vládnych dlhopisov väčšiny krajín eurozóny držali na nízkych úrovniach. Rast výnosov neprinieslo ani zasadnutie Európskej centrálnej banky, ktorá sa so zvyšovaním svojich sadzieb neponáhľa. Výraznejšie klesali výnosy nemeckých 10-ročných dlhopisov, ktoré ku koncu mesiaca prinášali výnos len 0,148%. Výnosy na krátkych splatnostiach nemeckých dlhopisov rástli. Reagovali tak na slabšie dáta z ekonomiky. Výnosy talianskych 10-ročných dlhopisov naďalej klesali reakciou na zníženie politických rizík. Výnosy amerických vládnych dlhopisov poklesli po zasadnutí americkej centrálnej banky Fed, ktorá svoje sadzby ponechala nezmenené a zároveň vyhlásila, že bude opatrná pri ich ďalšom dvíhaní. Výnos amerických 10-ročných dlhopisov mierne klesol na 2,63%. Pozitívom pre trh dlhopisov bola klesajúca inflácia, ktorá škodí najmä bezpečným aktívam a pri jej klesajúcich hodnotách je možné dosiahnuť vyšší reálny výnos z investície.

Z makroekonomických ukazovateľov sme videli pokles inflácie ale aj spomalenie rastu HDP vo svete. Inflácia v USA poklesla z 2,2% na 1,9% (najnižšie od augusta 2017) z dôvodu znižujúcich sa cien pohonných hmôt a rovnako v Číne z dôvodu klesajúcich cien výrobkov (okrem potravín). Inflácia klesala aj v eurozóne na 1,6%, čím prekonala trhové očakávania. Nemecká ekonomika v roku 2018 rástla o 1,5% čo predstavuje výrazné spomalenie oproti minulému roku (v roku 2017 o 2,2%) z dôvodu pomalšieho rastu spotreby domácností, exportu aj vládnych výdavkov. Čína zaznamenala najpomalší rast od roku 1990 a v porovnaní s minulým rokom rástla o 6,4% (výrazne za pôvodnými odhadmi) najmä z dôvodu spomalenia rastu investícií.

V úvode mesiaca sa darilo doláru,  ďalšiemu posilňovaniu zabránili holubičie vyhlásenia predstaviteľov americkej centrálnej banky a nadol ho v priebehu mesiaca ťahalo zhoršenie nálady medzi americkými podnikateľmi (PMI) a shutdown v USA (pozastavenie financovania federálnych inštitúcií USA). Euro voči doláru celkovo v januári stratilo len mierne – 0,17% a menový pár mesiac uzavrel na hodnote 1,1448 EUR/USD.

Fond Stabilita zaznamenal za január zisk 0,76%. Počas mesiaca sme z portfólia odpredali dlhopisy Deutsche Bank a nakúpili sme ETF kopírujúci vývoj amerických štátnych dlhopisov so splatnosťou 1 až 3 roky. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vo fonde sa iba mierne zvýšila na hodnotu 0,74.

Upozornenie

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Ako si začať sporiť v II. pilieri

Výber dôchodkového fondu

Spravte si prehľad o ponuke našich dôchodkových fondov. Navštívte ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo obchodných zástupcov na vybraných poštách, kde vám s výberom tej správnej kombinácie dôchodkových fondov s radosťou pomôžu naši zamestnanci.

Vstup do II. piliera

 

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k vám. Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sa stávate sporiteľom DSS Poštovej banky.

Majte svoje úspory pod kontrolou

Aktuálny stav vašich úspor si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte sporiteľa.