Stabilita dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

  • Mena: EUR
  • Správca fondu: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • Dátum založenia: 22.3.2005
  • Depozitár fondu: ČSOB, a.s.
  • Domicil: SR
  • Poplatok za správu: 0,3% p.a.
  • Poplatok za vedenie účtu: 1%
Výkonnosť k 27.05.2016
od začiatku roka 1,91 %
za 1 mesiac 0,02 %
za 3 mesiace 1,15 %
za 6 mesiacov 1,07 %
za 1 rok 2,10 %
za 3 roky (p.a.) 3,28 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,88 %
Cena podielu 0,045605 EUR
NAV 287 960 672,81 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

k 29.04.2016

Trhy v apríli reflektovali výsledky makroekonomických dát aj postupne prichádzajúcich výsledkov firiem za prvý kvartál tohto roka. Makroekonomické dáta boli skôr vlažné – rast HDP veľmi neoslnil, mierne utíchli globálne riziká. V eurozóne rástlo HDP v prvom štvrťroku o +0,6%, miera nezamestnanosti bola 10,2%. Jadrová inflácia sledovaná Európskou centrálnou bankou ostáva veľmi slabá. Vplyv uvoľnenej menovej politiky ECB bude nejakú chvíľu trvať a podľa guvernéra M. Draghiho treba ostať trpezlivý. Efekt opatrení prijímaných centrálnou bankou sa bežne odzrkadľuje v reálnych dátach (inflácia, hospodársky rast, a i.)  s určitým oneskorením. Celkovú infláciu stále oslabujú nízke ceny komodít. Za posledný mesiac sa však komoditám darilo najmä vďaka slabnúcemu doláru. Americký dolár strácal najmä po zverejnení údajov o vývoji HDP, rast ekonomiky USA bol znova o niečo pomalší (+0,5% medzikvartálne, anualizovane). Miera nezamestnanosti v USA sa vrátila na 5%, avšak trh práce ostáva robustný (silná tvorba pracovných miest, nízky počet žiadostí o podporu). Výsledková sezóna firiem zatiaľ vo väčšine prinášala pozitívne prekvapenia v porovnaní s nízko nastavenými očakávaniami.

Euro voči doláru celkovo za apríl mierne posilnilo z 1,1380 EUR/USD na úroveň 1,1451 EUR/USD (+0,62%), keď dolár strácal najmä v závere mesiaca. Výrazným impulzom k oslabeniu dolára bolo zasadnutie Americkej centrálnej banky Fed, ktorá ostala holubičia – teda ďalšie zdvíhanie sadzieb nebude tak rýchle. Trh sa prikláňa k názoru, že sadzby sa zvýšia tento rok max. raz, Fed by videl priestor aj na dve zvýšenia. 

Výnos nemeckého dlhopisu so splatnosťou 10 rokov stúpol z 0,152% na 0,271%. Slovenský sa vyvíjal podobne (rast výnosu z 0,364% na 0,481%). K rastu pomohol odraz cien komodít od lokálneho dna, čo dáva šancu na posun inflácie smerom nahor. Výnos amerického dlhopisu so splatnosťou 10 rokov taktiež stúpol z 1,769% na 1,833%. Posledné marcové rozšírenie kvantitatívneho uvoľňovania ECB zvýšilo dopyt najmä po korporátnych dlhopisoch, čím ich ceny stúpali (výnosy inverzne klesali).

Fond Stabilita pokračoval v dosahovaní nových historických maxím hodnoty dôchodkovej jednotky. Počas mesiaca apríl sme dlhopisy s nižším výnosom predávali a nakupovali výnosnejšie. Neskôr sme postupne znižovali duráciu fondu približne o polovicu. 

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majektu dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje garantovaný dlhopisový d.f. STABILITA, negarantovaný zmiešaný d.f. BENEFIT, negarantovaný akciový d.f. PROSPERITA, negarantovaný indexový d.f. PERSPEKTÍVA. Spoločnosť je povinná v garantovanom dlhopisovom d.f. dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu. pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

Vstup do II. piliera

Rozhodli ste sa, že si na dôchodok budete sporiť aj prostredníctvom II. piliera? Vyberte si správnu kombináciu dôchodkových fondov.

Dôchodkové fondy
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Vitajte v DSS Poštovej banky!

Uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ste sa stali sporiteľom DSS Poštovej banky. Ako sa darí Vašim úsporám si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte sporiteľa.

Môj dôchodkový účet

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.